xyz資訊工坊

xyz軟體王

會員登錄
您現在的位置:網站首頁 >> 升學.考試.進修 >> 高中命題.考卷類.教學 >> 碟片詳情
商品編號:
DAC2131
商品名稱:
108學年下學期 高中大補帖 南一版 化學科 全年級 教學光碟DVD版
語系版本:
繁體中文版
運行平台:
Windows7/8/10
更新日期:
2019-12-25
碟片數量:
1片
銷售價格:
200
瀏覽次數:
1609

轉載TXT文檔】  
您可能感興趣: 上學期 全年級 題庫 命題光碟 南一 
108學年下學期 高中大補帖 南一版 化學科 全年級 教學光碟DVD版
108學年下學期 高中大補帖 南一版 化學科 全年級 教學光碟DVD版

圖片說明:

內容說明:
└─教學資源
├─01.教學PPT和影音資源
│ ├─EZ講義PPT(化學全)
│ │ ├─EZ講義PPT(化學全)_第01章_物質的組成
│ │ │ EZ講義PPT(化學全)_1-1_物質的狀態變化.pptx
│ │ │ EZ講義PPT(化學全)_1-2_混合物的分離.pptx
│ │ │ EZ講義PPT(化學全)_1-3_物質組成的基本定律.pptx
│ │ │
│ │ ├─EZ講義PPT(化學全)_第02章_物質的形成
│ │ │ EZ講義PPT(化學全)_2-1_原子的結構與週期表的誕生.pptx
│ │ │ EZ講義PPT(化學全)_2-2_化學鍵.pptx
│ │ │ EZ講義PPT(化學全)_2-3_化學式與化學反應式.pptx
│ │ │
│ │ ├─EZ講義PPT(化學全)_第03章_物質間的反應
│ │ │ EZ講義PPT(化學全)_3-1_化學計量.pptx
│ │ │ EZ講義PPT(化學全)_3-2_化學反應熱.pptx
│ │ │ EZ講義PPT(化學全)_3-3_溶液.pptx
│ │ │ EZ講義PPT(化學全)_3-4_常見的化學反應.pptx
│ │ │
│ │ └─EZ講義PPT(化學全)_第04章_生活中的化學
│ │ EZ講義PPT(化學全)_4-1_生物體中的分子.pptx
│ │ EZ講義PPT(化學全)_4-2_科學在生活中的應用.pptx
│ │ EZ講義PPT(化學全)_4-3_環境汙染與防治.pptx
│ │ EZ講義PPT(化學全)_4-4_永續發展與能源開發.pptx
│ │
│ ├─互動式教學動畫
│ │ ├─2-丁烯的順反異構物模型
│ │ │ │ Chemistry_143.html
│ │ │ │ index.html
│ │ │ │
│ │ │ ├─css
│ │ │ │ Chemistry_143.css
│ │ │ │ CountCs.css
│ │ │ │ style.css
│ │ │ │
│ │ │ ├─images
│ │ │ │ PicModel01_001.png
│ │ │ │ PicModel01_002.png
│ │ │ │ PicModel01_003.png
│ │ │ │ PicModel01_004.png
│ │ │ │ PicModel01_005.png
│ │ │ │ PicModel01_006.png
│ │ │ │ PicModel01_007.png
│ │ │ │ PicModel01_008.png
│ │ │ │ PicModel01_009.png
│ │ │ │ PicModel01_010.png
│ │ │ │ PicModel01_011.png
│ │ │ │ PicModel01_012.png
│ │ │ │ PicModel02_001.png
│ │ │ │ PicModel02_002.png
│ │ │ │ PicModel02_003.png
│ │ │ │ PicModel02_004.png
│ │ │ │ PicModel02_005.png
│ │ │ │ PicModel02_006.png
│ │ │ │ PicModel02_007.png
│ │ │ │ PicModel02_008.png
│ │ │ │ PicModel02_009.png
│ │ │ │ PicModel02_010.png
│ │ │ │ PicModel02_011.png
│ │ │ │ PicModel02_012.png
│ │ │ │
│ │ │ ├─img
│ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ iconPic.png
│ │ │ │ icon_tips.png
│ │ │ │ PicBtn01_01.png
│ │ │ │ PicBtn01_02.png
│ │ │ │ PicBtn01_03.png
│ │ │ │ PicBtn01_04.png
│ │ │ │ PicBtn02_01.png
│ │ │ │ PicBtn02_02.png
│ │ │ │ PicBtn02_03.png
│ │ │ │ PicBtn02_04.png
│ │ │ │ PicLine.png
│ │ │ │
│ │ │ ├─js
│ │ │ │ actionJS.js
│ │ │ │ Chemistry_143.js
│ │ │ │ close.htm
│ │ │ │ CountJs.js
│ │ │ │ createjs-2015.11.26.min.js
│ │ │ │ jquery-1.11.1.min.js
│ │ │ │ jquery.fittext.js
│ │ │ │ style.js
│ │ │ │ WebSizes.js
│ │ │ │ WebSizes2.js
│ │ │ │
│ │ │ └─script
│ │ │ aBon.js
│ │ │ Cai.js
│ │ │ Cai_Expansion.js
│ │ │ Cai_Function.js
│ │ │ Cai_Module.js
│ │ │
│ │ ├─NaCl晶體的模型
│ │ │ │ Chemistry_034.html
│ │ │ │ index.html
│ │ │ │
│ │ │ ├─css
│ │ │ │ Chemistry_034.css
│ │ │ │ CountCs.css
│ │ │ │ style.css
│ │ │ │
│ │ │ ├─images
│ │ │ │ pic01_001.png
│ │ │ │ pic01_002.png
│ │ │ │ pic01_003.png
│ │ │ │ pic01_004.png
│ │ │ │ pic01_005.png
│ │ │ │ pic01_006.png
│ │ │ │ pic01_007.png
│ │ │ │ pic01_008.png
│ │ │ │ pic01_009.png
│ │ │ │ pic01_010.png
│ │ │ │ pic01_011.png
│ │ │ │ pic01_012.png
│ │ │ │ pic01_013.png
│ │ │ │ pic01_014.png
│ │ │ │ pic01_015.png
│ │ │ │ pic01_016.png
│ │ │ │ pic01_017.png
│ │ │ │ pic01_018.png
│ │ │ │ pic01_019.png
│ │ │ │ pic01_020.png
│ │ │ │ pic01_021.png
│ │ │ │ pic01_022.png
│ │ │ │ pic01_023.png
│ │ │ │ pic01_024.png
│ │ │ │ pic01_025.png
│ │ │ │ pic01_026.png
│ │ │ │ pic01_027.png
│ │ │ │ pic01_028.png
│ │ │ │ pic01_029.png
│ │ │ │ pic01_030.png
│ │ │ │ pic01_031.png
│ │ │ │ pic01_032.png
│ │ │ │ pic01_033.png
│ │ │ │ pic01_034.png
│ │ │ │ pic01_035.png
│ │ │ │ pic01_036.png
│ │ │ │ pic02_001.png
│ │ │ │ pic02_002.png
│ │ │ │ pic02_003.png
│ │ │ │ pic02_004.png
│ │ │ │ pic02_005.png
│ │ │ │ pic02_006.png
│ │ │ │ pic02_007.png
│ │ │ │ pic02_008.png
│ │ │ │ pic02_009.png
│ │ │ │ pic02_010.png
│ │ │ │ pic02_011.png
│ │ │ │ pic02_012.png
│ │ │ │ pic02_013.png
│ │ │ │ pic02_014.png
│ │ │ │ pic02_015.png
│ │ │ │ pic02_016.png
│ │ │ │ pic02_017.png
│ │ │ │ pic02_018.png
│ │ │ │ pic02_019.png
│ │ │ │ pic02_020.png
│ │ │ │ pic02_021.png
│ │ │ │ pic02_022.png
│ │ │ │ pic02_023.png
│ │ │ │ pic02_024.png
│ │ │ │ pic02_025.png
│ │ │ │ pic02_026.png
│ │ │ │ pic02_027.png
│ │ │ │ pic02_028.png
│ │ │ │ pic02_029.png
│ │ │ │ pic02_030.png
│ │ │ │ pic02_031.png
│ │ │ │ pic02_032.png
│ │ │ │ pic02_033.png
│ │ │ │ pic02_034.png
│ │ │ │ pic02_035.png
│ │ │ │ pic02_036.png
│ │ │ │ _1.png
│ │ │ │ _2.png
│ │ │ │
│ │ │ ├─img
│ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ iconPic.png
│ │ │ │ icon_tips.png
│ │ │ │ PicBtn01_01.png
│ │ │ │ PicBtn01_02.png
│ │ │ │ PicBtn01_03.png
│ │ │ │ PicBtn01_04.png
│ │ │ │ PicBtn02_01.png
│ │ │ │ PicBtn02_02.png
│ │ │ │ PicBtn02_03.png
│ │ │ │ PicBtn02_04.png
│ │ │ │ PicLine.png
│ │ │ │
│ │ │ ├─js
│ │ │ │ actionJS.js
│ │ │ │ Chemistry_034.js
│ │ │ │ close.htm
│ │ │ │ CountJs.js
│ │ │ │ createjs-2015.11.26.min.js
│ │ │ │ jquery-1.11.1.min.js
│ │ │ │ jquery.fittext.js
│ │ │ │ style.js
│ │ │ │ WebSizes.js
│ │ │ │ WebSizes2.js
│ │ │ │
│ │ │ └─script
│ │ │ aBon.js
│ │ │ Cai.js
│ │ │ Cai_Expansion.js
│ │ │ Cai_Function.js
│ │ │ Cai_Module.js
│ │ │
│ │ ├─NaCl離子
│ │ │ │ Chemistry1_01.html
│ │ │ │ index.html
│ │ │ │
│ │ │ ├─css
│ │ │ │ Chemistry1_01.css
│ │ │ │ CountCs.css
│ │ │ │ style.css
│ │ │ │
│ │ │ ├─images
│ │ │ │ bg.png
│ │ │ │
│ │ │ ├─img
│ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ btnLook_0001.png
│ │ │ │ btnLook_0002.png
│ │ │ │ btnLook_0003.png
│ │ │ │ icon_tips.png
│ │ │ │
│ │ │ └─js
│ │ │ actionJS.js
│ │ │ Chemistry1_01.js
│ │ │ close.htm
│ │ │ CountJs.js
│ │ │ createjs-2015.11.26.min.js
│ │ │ easeljs-0.8.1.min.js
│ │ │ jquery-1.11.1.min.js
│ │ │ jquery.fittext.js
│ │ │ movieclip-0.8.1.min.js
│ │ │ preloadjs-0.6.1.min.js
│ │ │ style.js
│ │ │ tweenjs-0.6.1.min.js
│ │ │ WebSizes.js
│ │ │ WebSizes2.js
│ │ │
│ │ ├─S軌域和P軌域的形狀
│ │ │ │ Chemistry_016.html
│ │ │ │ index.html
│ │ │ │
│ │ │ ├─css
│ │ │ │ Chemistry_016.css
│ │ │ │ CountCs.css
│ │ │ │ style.css
│ │ │ │
│ │ │ ├─images
│ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ frg_07.png
│ │ │ │ pic_0001.png
│ │ │ │ pic_0002.png
│ │ │ │ pic_0003.png
│ │ │ │ pic_0004.png
│ │ │ │ pic_arrow.png
│ │ │ │
│ │ │ ├─img
│ │ │ │ btnAgain_0001.png
│ │ │ │ btnAgain_0002.png
│ │ │ │ btnAgain_0003.png
│ │ │ │ hand.gif
│ │ │ │ icon_tips.png
│ │ │ │
│ │ │ └─js
│ │ │ actionJS.js
│ │ │ Chemistry_016.js
│ │ │ close.htm
│ │ │ CountJs.js
│ │ │ easeljs-0.8.1.min.js
│ │ │ jquery-1.11.1.min.js
│ │ │ jquery.fittext.js
│ │ │ movieclip-0.8.1.min.js
│ │ │ preloadjs-0.6.1.min.js
│ │ │ style.js
│ │ │ tweenjs-0.6.1.min.js
│ │ │ WebSizes.js
│ │ │ WebSizes2.js
│ │ │
│ │ ├─乙醇模型
│ │ │ │ Chemistry_155.html
│ │ │ │ index.html
│ │ │ │
│ │ │ ├─css
│ │ │ │ Chemistry_155.css
│ │ │ │ CountCs.css
│ │ │ │ style.css
│ │ │ │
│ │ │ ├─images
│ │ │ │ pic01_001.png
│ │ │ │ pic01_002.png
│ │ │ │ pic01_003.png
│ │ │ │ pic01_004.png
│ │ │ │ pic01_005.png
│ │ │ │ pic01_006.png
│ │ │ │ pic01_007.png
│ │ │ │ pic01_008.png
│ │ │ │ pic01_009.png
│ │ │ │ pic01_010.png
│ │ │ │ pic01_011.png
│ │ │ │ pic01_012.png
│ │ │ │ pic01_013.png
│ │ │ │ pic01_014.png
│ │ │ │ pic01_015.png
│ │ │ │ pic01_016.png
│ │ │ │ pic01_017.png
│ │ │ │ pic01_018.png
│ │ │ │ pic01_019.png
│ │ │ │ pic01_020.png
│ │ │ │ pic01_021.png
│ │ │ │ pic01_022.png
│ │ │ │ pic01_023.png
│ │ │ │ pic01_024.png
│ │ │ │ pic01_025.png
│ │ │ │ pic01_026.png
│ │ │ │ pic01_027.png
│ │ │ │ pic01_028.png
│ │ │ │ pic01_029.png
│ │ │ │ pic01_030.png
│ │ │ │ pic01_031.png
│ │ │ │ pic01_032.png
│ │ │ │ pic01_033.png
│ │ │ │ pic01_034.png
│ │ │ │ pic01_035.png
│ │ │ │ pic01_036.png
│ │ │ │ pic02_001.png
│ │ │ │ pic02_002.png
│ │ │ │ pic02_003.png
│ │ │ │ pic02_004.png
│ │ │ │ pic02_005.png
│ │ │ │ pic02_006.png
│ │ │ │ pic02_007.png
│ │ │ │ pic02_008.png
│ │ │ │ pic02_009.png
│ │ │ │ pic02_010.png
│ │ │ │ pic02_011.png
│ │ │ │ pic02_012.png
│ │ │ │ pic02_013.png
│ │ │ │ pic02_014.png
│ │ │ │ pic02_015.png
│ │ │ │ pic02_016.png
│ │ │ │ pic02_017.png
│ │ │ │ pic02_018.png
│ │ │ │ pic02_019.png
│ │ │ │ pic02_020.png
│ │ │ │ pic02_021.png
│ │ │ │ pic02_022.png
│ │ │ │ pic02_023.png
│ │ │ │ pic02_024.png
│ │ │ │ pic02_025.png
│ │ │ │ pic02_026.png
│ │ │ │ pic02_027.png
│ │ │ │ pic02_028.png
│ │ │ │ pic02_029.png
│ │ │ │ pic02_030.png
│ │ │ │ pic02_031.png
│ │ │ │ pic02_032.png
│ │ │ │ pic02_033.png
│ │ │ │ pic02_034.png
│ │ │ │ pic02_035.png
│ │ │ │ pic02_036.png
│ │ │ │ _0000_.png
│ │ │ │
│ │ │ ├─img
│ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ iconPic.png
│ │ │ │ icon_tips.png
│ │ │ │ PicBtn01_01.png
│ │ │ │ PicBtn01_02.png
│ │ │ │ PicBtn01_03.png
│ │ │ │ PicBtn01_04.png
│ │ │ │ PicBtn02_01.png
│ │ │ │ PicBtn02_02.png
│ │ │ │ PicBtn02_03.png
│ │ │ │ PicBtn02_04.png
│ │ │ │ PicLine.png
│ │ │ │
│ │ │ ├─js
│ │ │ │ actionJS.js
│ │ │ │ Chemistry_155.js
│ │ │ │ close.htm
│ │ │ │ CountJs.js
│ │ │ │ createjs-2015.11.26.min.js
│ │ │ │ jquery-1.11.1.min.js
│ │ │ │ jquery.fittext.js
│ │ │ │ style.js
│ │ │ │ WebSizes.js
│ │ │ │ WebSizes2.js
│ │ │ │
│ │ │ └─script
│ │ │ aBon.js
│ │ │ Cai.js
│ │ │ Cai_Expansion.js
│ │ │ Cai_Function.js
│ │ │ Cai_Module.js
│ │ │
│ │ ├─化學結構、分子組成和性質之間的關係
│ │ │ │ Chemistry_49.html
│ │ │ │ index.html
│ │ │ │
│ │ │ ├─css
│ │ │ │ Chemistry_49.css
│ │ │ │ CountCs.css
│ │ │ │ style.css
│ │ │ │
│ │ │ ├─images
│ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ btnIcon.png
│ │ │ │ frg_07.png
│ │ │ │ pic_1.png
│ │ │ │ pic_2.png
│ │ │ │ pic_3.png
│ │ │ │ pic_arrow.png
│ │ │ │ pic_UI01.png
│ │ │ │
│ │ │ ├─img
│ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ btnAgain_0001.png
│ │ │ │ btnAgain_0002.png
│ │ │ │ btnAgain_0003.png
│ │ │ │ btnIcon.png
│ │ │ │ hand.gif
│ │ │ │ icon_tips.png
│ │ │ │
│ │ │ └─js
│ │ │ actionJS.js
│ │ │ Chemistry_49.js
│ │ │ close.htm
│ │ │ CountJs.js
│ │ │ easeljs-0.8.1.min.js
│ │ │ jquery-1.11.1.min.js
│ │ │ jquery.fittext.js
│ │ │ movieclip-0.8.1.min.js
│ │ │ preloadjs-0.6.1.min.js
│ │ │ style.js
│ │ │ tweenjs-0.6.1.min.js
│ │ │ WebSizes.js
│ │ │ WebSizes2.js
│ │ │
│ │ ├─常見溶液的pH值
│ │ │ │ index.html
│ │ │ │
│ │ │ ├─css
│ │ │ │ CountCs.css
│ │ │ │ style.css
│ │ │ │
│ │ │ ├─images
│ │ │ │ │ Again_1.png
│ │ │ │ │ Again_2.png
│ │ │ │ │ Again_3.png
│ │ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ │ board.png
│ │ │ │ │ board2.png
│ │ │ │ │ Dip_1.png
│ │ │ │ │ Dip_2.png
│ │ │ │ │ Dip_3.png
│ │ │ │ │ Dish_1_1.png
│ │ │ │ │ Dish_1_2.png
│ │ │ │ │ Dish_2_1.png
│ │ │ │ │ Dish_2_2.png
│ │ │ │ │ Dish_3_1.png
│ │ │ │ │ Dish_3_2.png
│ │ │ │ │ Dish_4_1.png
│ │ │ │ │ Hed.png
│ │ │ │ │ icon_tips.png
│ │ │ │ │ P1_Img.png
│ │ │ │ │ P2_Img.png
│ │ │ │ │ PicBtn01_01.png
│ │ │ │ │ PicBtn01_02.png
│ │ │ │ │ PicBtn01_03.png
│ │ │ │ │ PicBtn01_04.png
│ │ │ │ │ PicBtn02_01.png
│ │ │ │ │ PicBtn02_02.png
│ │ │ │ │ PicBtn02_03.png
│ │ │ │ │ PicBtn02_04.png
│ │ │ │ │ PicLine.png
│ │ │ │ │ PicO.png
│ │ │ │ │ PicX.png
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─B1_
│ │ │ │ │ B1_0001.png
│ │ │ │ │ B1_0002.png
│ │ │ │ │ B1_0003.png
│ │ │ │ │ B1_0004.png
│ │ │ │ │ B1_0005.png
│ │ │ │ │ B1_0006.png
│ │ │ │ │ B1_0007.png
│ │ │ │ │ B1_0008.png
│ │ │ │ │ B1_0009.png
│ │ │ │ │ B1_0010.png
│ │ │ │ │ B1_0011.png
│ │ │ │ │ B1_0012.png
│ │ │ │ │ B1_0013.png
│ │ │ │ │ B1_0014.png
│ │ │ │ │ B1_0015.png
│ │ │ │ │ B1_0016.png
│ │ │ │ │ B1_0017.png
│ │ │ │ │ B1_0018.png
│ │ │ │ │ B1_0019.png
│ │ │ │ │ B1_0020.png
│ │ │ │ │ B1_0021.png
│ │ │ │ │ B1_0022.png
│ │ │ │ │ B1_0023.png
│ │ │ │ │ B1_0024.png
│ │ │ │ │ B1_0025.png
│ │ │ │ │ B1_0026.png
│ │ │ │ │ B1_0027.png
│ │ │ │ │ B1_0028.png
│ │ │ │ │ B1_0029.png
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─B2_
│ │ │ │ │ B2_0001.png
│ │ │ │ │ B2_0002.png
│ │ │ │ │ B2_0003.png
│ │ │ │ │ B2_0004.png
│ │ │ │ │ B2_0005.png
│ │ │ │ │ B2_0006.png
│ │ │ │ │ B2_0007.png
│ │ │ │ │ B2_0008.png
│ │ │ │ │ B2_0009.png
│ │ │ │ │ B2_0010.png
│ │ │ │ │ B2_0011.png
│ │ │ │ │ B2_0012.png
│ │ │ │ │ B2_0013.png
│ │ │ │ │ B2_0014.png
│ │ │ │ │ B2_0015.png
│ │ │ │ │ B2_0016.png
│ │ │ │ │ B2_0017.png
│ │ │ │ │ B2_0018.png
│ │ │ │ │ B2_0019.png
│ │ │ │ │ B2_0020.png
│ │ │ │ │ B2_0021.png
│ │ │ │ │ B2_0022.png
│ │ │ │ │ B2_0023.png
│ │ │ │ │ B2_0024.png
│ │ │ │ │ B2_0025.png
│ │ │ │ │ B2_0026.png
│ │ │ │ │ B2_0027.png
│ │ │ │ │ B2_0028.png
│ │ │ │ │ B2_0029.png
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─B3_
│ │ │ │ B3_0001.png
│ │ │ │ B3_0002.png
│ │ │ │ B3_0003.png
│ │ │ │ B3_0004.png
│ │ │ │ B3_0005.png
│ │ │ │ B3_0006.png
│ │ │ │ B3_0007.png
│ │ │ │ B3_0008.png
│ │ │ │ B3_0009.png
│ │ │ │ B3_0010.png
│ │ │ │ B3_0011.png
│ │ │ │ B3_0012.png
│ │ │ │ B3_0013.png
│ │ │ │ B3_0014.png
│ │ │ │ B3_0015.png
│ │ │ │ B3_0016.png
│ │ │ │ B3_0017.png
│ │ │ │ B3_0018.png
│ │ │ │ B3_0019.png
│ │ │ │ B3_0020.png
│ │ │ │ B3_0021.png
│ │ │ │ B3_0022.png
│ │ │ │ B3_0023.png
│ │ │ │ B3_0024.png
│ │ │ │ B3_0025.png
│ │ │ │ B3_0026.png
│ │ │ │ B3_0027.png
│ │ │ │ B3_0028.png
│ │ │ │ B3_0029.png
│ │ │ │
│ │ │ └─js
│ │ │ actionJS.js
│ │ │ close.htm
│ │ │ CountJs.js
│ │ │ createjs-2015.11.26.min.js
│ │ │ easeljs-0.8.1.min.js
│ │ │ easeljs-0.8.2.min.js
│ │ │ jquery-1.11.1.min.js
│ │ │ jquery.fittext.js
│ │ │ movieclip-0.8.1.min.js
│ │ │ preloadjs-0.6.1.min.js
│ │ │ preloadjs-0.6.2.min.js
│ │ │ soundjs-0.6.2.min.js
│ │ │ style.js
│ │ │ tweenjs-0.6.1.min.js
│ │ │ tweenjs-0.6.2.min.js
│ │ │ WebSizes.js
│ │ │ WebSizes2.js
│ │ │
│ │ ├─氫的共價鍵
│ │ │ │ Chemistry_32.html
│ │ │ │ index.html
│ │ │ │
│ │ │ ├─css
│ │ │ │ Chemistry_32.css
│ │ │ │ CountCs.css
│ │ │ │ style.css
│ │ │ │
│ │ │ ├─images
│ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ btnIcon.png
│ │ │ │ frg_07.png
│ │ │ │ pic_2.png
│ │ │ │ pic_UI01.png
│ │ │ │
│ │ │ ├─img
│ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ btnAgain_0001.png
│ │ │ │ btnAgain_0002.png
│ │ │ │ btnAgain_0003.png
│ │ │ │ btnIcon.png
│ │ │ │ hand.gif
│ │ │ │ icon_tips.png
│ │ │ │
│ │ │ └─js
│ │ │ actionJS.js
│ │ │ Chemistry_32.js
│ │ │ close.htm
│ │ │ CountJs.js
│ │ │ easeljs-0.8.1.min.js
│ │ │ jquery-1.11.1.min.js
│ │ │ jquery.fittext.js
│ │ │ movieclip-0.8.1.min.js
│ │ │ preloadjs-0.6.1.min.js
│ │ │ style.js
│ │ │ tweenjs-0.6.1.min.js
│ │ │ WebSizes.js
│ │ │ WebSizes2.js
│ │ │
│ │ ├─溫室效應
│ │ │ │ Chemistry_20.html
│ │ │ │ index.html
│ │ │ │
│ │ │ ├─css
│ │ │ │ Chemistry_20.css
│ │ │ │ CountCs.css
│ │ │ │ style.css
│ │ │ │
│ │ │ ├─images
│ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ factory.png
│ │ │ │ pic_earth1.png
│ │ │ │ pic_earth2.png
│ │ │ │ pic_shadow.png
│ │ │ │ sky.jpg
│ │ │ │ sky_light.png
│ │ │ │ sun.png
│ │ │ │
│ │ │ ├─img
│ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ btn10001.png
│ │ │ │ btn10002.png
│ │ │ │ btn10003.png
│ │ │ │ btn10004.png
│ │ │ │ btn20001.png
│ │ │ │ btn20002.png
│ │ │ │ btn20003.png
│ │ │ │ btn20004.png
│ │ │ │ btnAgain_0001.png
│ │ │ │ btnAgain_0002.png
│ │ │ │ btnAgain_0003.png
│ │ │ │ btnIcon.png
│ │ │ │ hand.gif
│ │ │ │ icon_tips.png
│ │ │ │ PicLine.png
│ │ │ │
│ │ │ └─js
│ │ │ actionJS.js
│ │ │ Chemistry_20.js
│ │ │ close.htm
│ │ │ CountJs.js
│ │ │ easeljs-0.8.1.min.js
│ │ │ jquery-1.11.1.min.js
│ │ │ jquery.fittext.js
│ │ │ movieclip-0.8.1.min.js
│ │ │ preloadjs-0.6.1.min.js
│ │ │ style.js
│ │ │ tweenjs-0.6.1.min.js
│ │ │ WebSizes.js
│ │ │ WebSizes2.js
│ │ │
│ │ ├─酸鹼指示劑的顏色變化
│ │ │ │ Chemistry3_36.html
│ │ │ │ index.html
│ │ │ │
│ │ │ ├─css
│ │ │ │ Chemistry3_36.css
│ │ │ │ CountCs.css
│ │ │ │ style.css
│ │ │ │
│ │ │ ├─images
│ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ btnIcon.png
│ │ │ │ frg_07.png
│ │ │ │ pic_fedesk.png
│ │ │ │
│ │ │ ├─img
│ │ │ │ btn10001.png
│ │ │ │ btn10002.png
│ │ │ │ btn10003.png
│ │ │ │ btn10004.png
│ │ │ │ btn20001.png
│ │ │ │ btn20002.png
│ │ │ │ btn20003.png
│ │ │ │ btn20004.png
│ │ │ │ btn30001.png
│ │ │ │ btn30002.png
│ │ │ │ btn30003.png
│ │ │ │ btn30004.png
│ │ │ │ btnAgain_0001.png
│ │ │ │ btnAgain_0002.png
│ │ │ │ btnAgain_0003.png
│ │ │ │ iconPic.png
│ │ │ │ icon_tips.png
│ │ │ │ Pic_link.png
│ │ │ │
│ │ │ └─js
│ │ │ actionJS.js
│ │ │ Chemistry3_36.js
│ │ │ close.htm
│ │ │ CountJs.js
│ │ │ createjs-2015.11.26.min.js
│ │ │ easeljs-0.8.1.min.js
│ │ │ easeljs-0.8.2.min.js
│ │ │ jquery-1.11.1.min.js
│ │ │ jquery.fittext.js
│ │ │ movieclip-0.8.1.min.js
│ │ │ preloadjs-0.6.1.min.js
│ │ │ preloadjs-0.6.2.min.js
│ │ │ soundjs-0.6.2.min.js
│ │ │ style.js
│ │ │ tweenjs-0.6.1.min.js
│ │ │ tweenjs-0.6.2.min.js
│ │ │ WebSizes.js
│ │ │ WebSizes2.js
│ │ │
│ │ └─鹽酸的共價鍵
│ │ │ Chemistry_021.html
│ │ │ index.html
│ │ │
│ │ ├─css
│ │ │ Chemistry_021.css
│ │ │ CountCs.css
│ │ │ style.css
│ │ │
│ │ ├─images
│ │ │ ball_cix.png
│ │ │ ball_hx.png
│ │ │ bg.png
│ │ │ electron.png
│ │ │
│ │ ├─img
│ │ │ bg.png
│ │ │ iconPic.png
│ │ │ icon_tips.png
│ │ │ PicLine.png
│ │ │
│ │ └─js
│ │ actionJS.js
│ │ Chemistry_021.js
│ │ close.htm
│ │ CountJs.js
│ │ createjs-2015.11.26.min.js
│ │ jquery-1.11.1.min.js
│ │ jquery.fittext.js
│ │ style.js
│ │ WebSizes.js
│ │ WebSizes2.js
│ │
│ ├─學習講義PPT(三)
│ │ ├─學習講義PPT(三)_第01章_氣體
│ │ │ 1_1大氣與氣體的性質.ppt
│ │ │ 1_2氣體定律.ppt
│ │ │ 1_3理想氣體.ppt
│ │ │ 1_4氣體的分壓.ppt
│ │ │
│ │ ├─學習講義PPT(三)_第02章_反應速率
│ │ │ 02實驗1_鈔錶反應.ppt
│ │ │ 2_1反應速率定律.ppt
│ │ │ 2_2碰撞學說.ppt
│ │ │ 2_3影響反應速率的因素.ppt
│ │ │
│ │ └─學習講義PPT(三)_第03章_化學與平衡
│ │ 03實驗2_平衡常數的測定.ppt
│ │ 03實驗3_勒沙特列原理.ppt
│ │ 03實驗4_草酸鎂的溶度積測定.ppt
│ │ 3_1化學平衡及其特性.ppt
│ │ 3_2平衡常數.ppt
│ │ 3_3勒沙特列原理.ppt
│ │ 3_4溶解平衡.ppt
│ │
│ ├─學習講義PPT(化學全)
│ │ ├─學習講義PPT(化學全)_第01章_物質的組成
│ │ │ 學習講義PPT(化學全)_1-1_物質的狀態變化.pptx
│ │ │ 學習講義PPT(化學全)_1-2_混合物的分離.pptx
│ │ │ 學習講義PPT(化學全)_1-3_物質組成的基本定律.pptx
│ │ │ 學習講義PPT(化學全)_實驗1_萃取、蒸餾與薄層層析.pptx
│ │ │
│ │ ├─學習講義PPT(化學全)_第02章_物質的形成
│ │ │ 學習講義PPT(化學全)_2-1_原子結構與週期表的誕生.pptx
│ │ │ 學習講義PPT(化學全)_2-2_化學鍵.pptx
│ │ │ 學習講義PPT(化學全)_2-3_化學式與化學反應式.pptx
│ │ │
│ │ ├─學習講義PPT(化學全)_第03章_物質間的反應
│ │ │ 學習講義PPT(化學全)_3-1_化學計量.pptx
│ │ │ 學習講義PPT(化學全)_3-2_化學反應熱.pptx
│ │ │ 學習講義PPT(化學全)_3-3_溶液.pptx
│ │ │ 學習講義PPT(化學全)_3-4_常見的化學反應.pptx
│ │ │ 學習講義PPT(化學全)_實驗2_溶解度的測定.pptx
│ │ │ 學習講義PPT(化學全)_實驗3_酸鹼指示劑─神奇的七個杯子.pptx
│ │ │
│ │ └─學習講義PPT(化學全)_第04章_生活中的化學
│ │ 學習講義PPT(化學全)_4-1_生物體中的分子.pptx
│ │ 學習講義PPT(化學全)_4-2_科學在生活中的應用.pptx
│ │ 學習講義PPT(化學全)_4-3_環境汙染與防治.pptx
│ │ 學習講義PPT(化學全)_4-4_資源與永續發展.pptx
│ │ 學習講義PPT(化學全)_實驗4_界面活性劑的效應.pptx
│ │
│ ├─學習講義PPT(選修下)
│ │ ├─學習講義PPT(選修下)_第06章_元素與無機化合物
│ │ │ 05實驗.ppt
│ │ │ 06實驗.ppt
│ │ │ 06目次.ppt
│ │ │ 6_1非金屬元素及其化合物.ppt
│ │ │ 6_2主族金屬元素及其化合物.ppt
│ │ │ 6_3過渡金屬元素及其化合物.ppt
│ │ │
│ │ ├─學習講義PPT(選修下)_第07章_有機化合物
│ │ │ 07實驗.ppt
│ │ │ 07目次.ppt
│ │ │ 08實驗.ppt
│ │ │ 7_1有機化合物的組成.ppt
│ │ │ 7_2烴與有機鹵化物.ppt
│ │ │ 7_3醇與酚.ppt
│ │ │ 7_4醛與酮.ppt
│ │ │ 7_5羧酸與酯.ppt
│ │ │ 7_6胺與醯胺.ppt
│ │ │
│ │ └─學習講義PPT(選修下)_第08章_化學的應用與發展
│ │ 010實驗.ppt
│ │ 08目次.ppt
│ │ 09實驗.ppt
│ │ 8_1聚合物的分類與性質.ppt
│ │ 8_2日常用品中的聚合物.ppt
│ │ 8_3生物體中的大分子.ppt
│ │ 8_4先進材料.ppt
│ │
│ ├─學習講義範例黑板模式PPT(三)
│ │ ├─學習講義範例黑板模式PPT(三)_第01章_氣體
│ │ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)1_1大氣與氣體的性質.ppt
│ │ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)1_2氣體定律.ppt
│ │ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)1_3理想氣體.ppt
│ │ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)1_4氣體的分壓.ppt
│ │ │
│ │ ├─學習講義範例黑板模式PPT(三)_第02章_反應速率
│ │ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)2_1反應速率定律.ppt
│ │ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)2_2碰撞學說.ppt
│ │ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)2_3影響反應速率的因素.ppt
│ │ │
│ │ └─學習講義範例黑板模式PPT(三)_第03章_化學與平衡
│ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)3_1化學平衡及其特性.ppt
│ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)3_2平衡常數.ppt
│ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)3_3勒沙特列原理.ppt
│ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)3_4溶解平衡.ppt
│ │
│ ├─實驗影片
│ │ B1_01實驗1_萃取、蒸餾與TLC片的色層分析.mp4
│ │ B1_03實驗2_溶解度的測定.mp4
│ │ B1_03實驗3_酸鹼指示劑神奇的七個杯子.mp4
│ │ B1_04實驗4_界面活性劑的效應.mp4
│ │
│ ├─教學動畫
│ │ │ B1_2_1同位素與原子量.jar
│ │ │ B1_2_1建立一個原子.jar
│ │ │ B1_3_3濃度.jar
│ │ │ B4_1_1氣體特性.jar
│ │ │ B4_1_2亞佛加厥定律.exe
│ │ │ B4_1_2查理定律.exe
│ │ │ B4_1_4道耳頓分壓定律.exe
│ │ │ B4_2_1化學反應和反應速率.jar
│ │ │ B4_3_1可逆反應.jar
│ │ │
│ │ ├─B1_1_2物質的分離
│ │ │ B1_1_2物質的分離.exe
│ │ │ 物質的分離.swf
│ │ │
│ │ ├─B1_2_1元素週期表
│ │ │ B1_2_1元素週期表.exe
│ │ │ 元素週期表.swf
│ │ │
│ │ ├─B1_2_1莫耳
│ │ │ B1_2_1莫耳.exe
│ │ │ 莫耳.swf
│ │ │
│ │ ├─B1_2_1質量與個數的關係
│ │ │ B1_2_1質量與個數的關係.exe
│ │ │ 質量與個數的關係.swf
│ │ │
│ │ ├─B1_3_2化學反應能量變化
│ │ │ B1_3_2化學反應能量變化.exe
│ │ │ 化學反應能量變化.swf
│ │ │
│ │ ├─B1_3_3溶解度
│ │ │ B1_3_3溶解度.exe
│ │ │ 溶解度.swf
│ │ │
│ │ ├─B4_1_2波以耳定律
│ │ │ B4_1_2波以耳定律.exe
│ │ │ pv作圖.swf
│ │ │ 水銀壓力計.swf
│ │ │ 波以耳定律.swf
│ │ │ 生活.swf
│ │ │
│ │ ├─B4_2_1反應速率
│ │ │ B4_2_1反應速率.exe
│ │ │ 反應速率.swf
│ │ │
│ │ ├─B4_3_3勒沙特列原理
│ │ │ B4_3_3勒沙特列原理.exe
│ │ │ ch3b-0.swf
│ │ │ ch3b-1.swf
│ │ │ ch3b-2.swf
│ │ │ ch3b-3.swf
│ │ │ ch3b-4.swf
│ │ │
│ │ ├─B4_3_4改變反應物濃度會影響化學平衡
│ │ │ B4_3_4改變反應物濃度會影響化學平衡.exe
│ │ │ 改變反應物濃度會影響化學平衡.swf
│ │ │
│ │ ├─B4_3_4改變壓力會影響化學平衡
│ │ │ B4_3_4改變壓力會影響化學平衡.exe
│ │ │ 改變壓力會影響化學平衡.swf
│ │ │
│ │ ├─B4_3_4改變溫度會影響化學平衡
│ │ │ B4_3_4改變溫度會影響化學平衡.exe
│ │ │ 改變溫度會影響化學平衡.swf
│ │ │
│ │ ├─B6_6_2金屬元素
│ │ │ B6_6_2金屬元素.exe
│ │ │ 金屬元素.swf
│ │ │
│ │ └─B6_7_5阿司匹靈的製備
│ │ B6_7_5阿司匹靈的製備.exe
│ │ 阿司匹靈的製備.swf
│ │
│ ├─教學影片
│ │ B1_01實驗影片_實驗1_物質的分離.wmv
│ │ B1_01實驗影片_實驗2_硝酸鉀的溶解與結晶.wmv
│ │ B1_01實驗影片_建議實驗_咖啡因的萃取.wmv
│ │ B1_01實驗影片_趣味實驗_濾紙層析法.wmv
│ │ B1_03實驗影片_實驗3_化學反應熱的測定.wmv
│ │ B1_04實驗影片_實驗4_化學電池.wmv
│ │ B1_4_2造化弄人的皂化反應.wmv
│ │ B1_4_2電池會爆炸?(公視).wmv
│ │ B4_01實驗影片_趣味實驗_氣體體積百分組成.wmv
│ │ B4_02實驗影片_實驗1_秒錶反應.wmv
│ │ B4_02實驗影片_趣味實驗_勻相催化與異相催化.wmv
│ │ B4_03實驗影片_實驗2_平衡常數的測定.wmv
│ │ B4_03實驗影片_實驗3_勒沙特列原理.wmv
│ │ B4_03實驗影片_實驗4_草酸鎂的溶度積測定.wmv
│ │ B4_03實驗影片_趣味實驗_氯化亞鈷溶液的顏色變化.wmv
│ │ B6_06實驗影片_實驗5_硬水的檢測軟化法.wmv
│ │ B6_06實驗影片_實驗6_示範實驗_錯合物的合成.wmv
│ │ B6_07實驗影片_實驗7_烴類化合物與順反異構物.wmv
│ │ B6_07實驗影片_實驗8_醇、醛、酮的性質.wmv
│ │ B6_07實驗影片_趣味實驗_碳氫化合物的燃燒.wmv
│ │ B6_08實驗影片_實驗10_奈米硫粒的合成.wmv
│ │ B6_08實驗影片_實驗9_阿司匹靈的合成與耐綸的製備.wmv
│ │ B6_8_4螢幕裡的液晶(大愛).wmv
│ │ 趣味實驗_電池的血淚發展史.wmv
│ │
│ ├─課本PPT(三)
│ │ ├─課本PPT(三)_第01章_氣體
│ │ │ 01學習概念圖.ppt
│ │ │ 01目次.ppt
│ │ │ 1_1大氣與氣體的性質.ppt
│ │ │ 1_2氣體定律.ppt
│ │ │ 1_3理想氣體.ppt
│ │ │ 1_4氣體的分壓.ppt
│ │ │
│ │ ├─課本PPT(三)_第02章_反應速率
│ │ │ 02學習概念圖.ppt
│ │ │ 02目次.ppt
│ │ │ 2_1反應速率定律.ppt
│ │ │ 2_2碰撞學說.ppt
│ │ │ 2_3影響反應速率的因素.ppt
│ │ │
│ │ └─課本PPT(三)_第03章_化學與平衡
│ │ 03學習概念圖.ppt
│ │ 03目次.ppt
│ │ 3_1化學平衡及其特性.ppt
│ │ 3_2平衡常數.ppt
│ │ 3_3勒沙特列原理.ppt
│ │ 3_4溶解平衡.ppt
│ │
│ ├─課本PPT(化學全)
│ │ ├─第一章_物質的組成
│ │ │ 01學習架構圖.pptx
│ │ │ 1_1 物質的狀態.pptx
│ │ │ 1_2 混合物的分離.pptx
│ │ │ 1_3 物質組成的基本定律.pptx
│ │ │
│ │ ├─第三章_物質間的反應
│ │ │ 03學習概念圖.pptx
│ │ │ 3_1 化學計量.pptx
│ │ │ 3_2 化學反應熱.pptx
│ │ │ 3_3 溶液.pptx
│ │ │ 3_4 常見的化學反應.pptx
│ │ │
│ │ ├─第二章_物質的形成
│ │ │ 02學習概念圖.pptx
│ │ │ 2_1原子的結構與週期表的誕生.pptx
│ │ │ 2_2 化學鍵.pptx
│ │ │ 2_3 化學式與化學反應式.pptx
│ │ │
│ │ └─第四章_生活中的化學
│ │ 04學習概念圖.pptx
│ │ 4_1 生活中的化學.pptx
│ │ 4_2 科學在生活中的應用.pptx
│ │ 4_3 環境汙染與防治.pptx
│ │ 4_4 永續發展與能源開發.pptx
│ │
│ └─課本PPT(選修下)
│ ├─課本PPT(選修下)_第06章_元素與無機化合物
│ │ 06學習概念圖.ppt
│ │ 06目次.ppt
│ │ 6_1非金屬元素及其化合物.ppt
│ │ 6_2主族金屬元素及其化合物.ppt
│ │ 6_3過渡金屬元素及其化合物.ppt
│ │
│ ├─課本PPT(選修下)_第07章_有機化合物
│ │ 07學習概念圖.ppt
│ │ 07目次.ppt
│ │ 7_1有機化合物的組成.ppt
│ │ 7_2烴與有機鹵化物.ppt
│ │ 7_3醇與酚.ppt
│ │ 7_4醛與酮.ppt
│ │ 7_5羧酸與酯.ppt
│ │ 7_6胺與醯胺.ppt
│ │
│ └─課本PPT(選修下)_第08章_化學的應用與發展
│ 08學習概念圖.ppt
│ 08目次.ppt
│ 8_1聚合物的分類與性質.ppt
│ 8_2日常用品中的聚合物.ppt
│ 8_3生物體中的大分子.ppt
│ 8_4先進材料.ppt

├─02.教材word檔
│ ├─化學(全)
│ │ ├─10分鐘化學大作戰(化學全)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ 化學10分鐘大作戰(化學全)_作戰實測(學用).doc
│ │ │ │ 化學10分鐘大作戰(化學全)_作戰攻略(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ 化學10分鐘大作戰(化學全)_作戰實測(教用).doc
│ │ │ 化學10分鐘大作戰(化學全)_作戰攻略(教用).doc
│ │ │
│ │ ├─EZ講義(化學全)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ EZ講義(化學全)_第1章(學用).doc
│ │ │ │ EZ講義(化學全)_第2章(學用).doc
│ │ │ │ EZ講義(化學全)_第3章(學用).doc
│ │ │ │ EZ講義(化學全)_第4章(學用).doc
│ │ │ │ EZ講義(化學全)_解答.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ EZ講義(化學全)_第1章(教用).doc
│ │ │ EZ講義(化學全)_第2章(教用).doc
│ │ │ EZ講義(化學全)_第3章(教用).doc
│ │ │ EZ講義(化學全)_第4章(教用).doc
│ │ │ EZ講義(化學全)_解答.doc
│ │ │
│ │ ├─學習講義(化學全)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ 學習講義(化學全)_第1章(學用).doc
│ │ │ │ 學習講義(化學全)_第2章(學用).doc
│ │ │ │ 學習講義(化學全)_第3章(學用).doc
│ │ │ │ 學習講義(化學全)_第4章(學用).doc
│ │ │ │ 學習講義(化學全)_解答.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ 學習講義(化學全)_第1章(教用).doc
│ │ │ 學習講義(化學全)_第2章(教用).doc
│ │ │ 學習講義(化學全)_第3章(教用).doc
│ │ │ 學習講義(化學全)_第4章(教用).doc
│ │ │ 學習講義(化學全)_解答.doc
│ │ │
│ │ ├─實驗活動手冊(化學全)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ 實驗活動手冊(化學全)_實驗1(學用).doc
│ │ │ │ 實驗活動手冊(化學全)_實驗2(學用).doc
│ │ │ │ 實驗活動手冊(化學全)_實驗3(學用).doc
│ │ │ │ 實驗活動手冊(化學全)_實驗4(學用).doc
│ │ │ │ 實驗活動手冊(化學全)_實驗須知.doc
│ │ │ │ 實驗活動手冊(化學全)_目次.doc
│ │ │ │ 實驗活動手冊(化學全)_解析.doc
│ │ │ │ 實驗活動手冊(化學全)_附錄.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ 實驗活動手冊(化學全)_實驗1(教用).doc
│ │ │ 實驗活動手冊(化學全)_實驗2(教用).doc
│ │ │ 實驗活動手冊(化學全)_實驗3(教用).doc
│ │ │ 實驗活動手冊(化學全)_實驗4(教用).doc
│ │ │ 實驗活動手冊(化學全)_實驗須知.doc
│ │ │ 實驗活動手冊(化學全)_目次.doc
│ │ │ 實驗活動手冊(化學全)_解析.doc
│ │ │ 實驗活動手冊(化學全)_附錄.doc
│ │ │
│ │ ├─教師手冊(化學全)
│ │ │ 教師手冊(化學全)_第1章.doc
│ │ │ 教師手冊(化學全)_第2章.doc
│ │ │ 教師手冊(化學全)_第3章.doc
│ │ │ 教師手冊(化學全)_第4章.doc
│ │ │ 教師手冊(化學全)_附錄.doc
│ │ │
│ │ ├─素養題本(化學全)
│ │ │ 素養題本(化學全)_目次.doc
│ │ │ 素養題本(化學全)_第1章.doc
│ │ │ 素養題本(化學全)_第2章.doc
│ │ │ 素養題本(化學全)_第3章.doc
│ │ │ 素養題本(化學全)_第4章.doc
│ │ │ 素養題本(化學全)_解答.doc
│ │ │
│ │ ├─習作(化學全)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ │ 習作(化學全)_解答.doc
│ │ │ │ │ 習作(化學全)_記錄表_目次.doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─習作(化學全)_第01章(學用)
│ │ │ │ │ 習作(化學全)_第01回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(化學全)_第02回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(化學全)_第03回(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─習作(化學全)_第02章(學用)
│ │ │ │ │ 習作(化學全)_第04回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(化學全)_第05回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(化學全)_第06回(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─習作(化學全)_第03章(學用)
│ │ │ │ │ 習作(化學全)_第07回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(化學全)_第08回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(化學全)_第09回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(化學全)_第10回(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─習作(化學全)_第04章(學用)
│ │ │ │ 習作(化學全)_第11回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(化學全)_第12回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(化學全)_第13回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(化學全)_第14回(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ │ 習作(化學全)_解答.doc
│ │ │ │ 習作(化學全)_記錄表_目次.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─習作(化學全)_第01章(教用)
│ │ │ │ 習作(化學全)_第01回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(化學全)_第02回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(化學全)_第03回(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─習作(化學全)_第02章(教用)
│ │ │ │ 習作(化學全)_第04回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(化學全)_第05回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(化學全)_第06回(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─習作(化學全)_第03章(教用)
│ │ │ │ 習作(化學全)_第07回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(化學全)_第08回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(化學全)_第09回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(化學全)_第10回(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─習作(化學全)_第04章(教用)
│ │ │ 習作(化學全)_第11回(教用).doc
│ │ │ 習作(化學全)_第12回(教用).doc
│ │ │ 習作(化學全)_第13回(教用).doc
│ │ │ 習作(化學全)_第14回(教用).doc
│ │ │
│ │ └─課本(化學全)
│ │ 課本(化學全)_實驗.doc
│ │ 課本(化學全)_第01章.doc
│ │ 課本(化學全)_第02章.doc
│ │ 課本(化學全)_第03章.doc
│ │ 課本(化學全)_第04章.doc
│ │ 課本(化學全)_附錄.doc
│ │
│ ├─基礎三
│ │ ├─學習講義(三)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ │ 學習講義(三)_解答.doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─學習講義(三)_第01章(學用)
│ │ │ │ │ 學習講義(三)_1-1~1-2(學用).doc
│ │ │ │ │ 學習講義(三)_1-3~1-4(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─學習講義(三)_第02章(學用)
│ │ │ │ │ 學習講義(三)_第02章(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─學習講義(三)_第03章(學用)
│ │ │ │ 學習講義(三)_3-1~3-3(學用).doc
│ │ │ │ 學習講義(三)_3-4(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ │ 學習講義(三)_解答.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─學習講義(三)_第01章(教用)
│ │ │ │ 學習講義(三)_1-1~1-2(教用).doc
│ │ │ │ 學習講義(三)_1-3~1-4(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─學習講義(三)_第02章(教用)
│ │ │ │ 學習講義(三)_第02章(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─學習講義(三)_第03章(教用)
│ │ │ 學習講義(三)_3-1~3-3(教用).doc
│ │ │ 學習講義(三)_3-4(教用).doc
│ │ │
│ │ ├─實驗活動手冊(三)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ 實驗活動手冊(三)_實驗1(學用).doc
│ │ │ │ 實驗活動手冊(三)_實驗2(學用).doc
│ │ │ │ 實驗活動手冊(三)_實驗3(學用).doc
│ │ │ │ 實驗活動手冊(三)_實驗4(學用).doc
│ │ │ │ 實驗活動手冊(三)_目次.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ 實驗活動手冊(三)_實驗1(教用).doc
│ │ │ 實驗活動手冊(三)_實驗2(教用).doc
│ │ │ 實驗活動手冊(三)_實驗3(教用).doc
│ │ │ 實驗活動手冊(三)_實驗4(教用).doc
│ │ │ 實驗活動手冊(三)_目次.doc
│ │ │
│ │ ├─實驗精通(三)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ 實驗精通(三)_實驗1(學用).doc
│ │ │ │ 實驗精通(三)_實驗2(學用).doc
│ │ │ │ 實驗精通(三)_實驗3(學用).doc
│ │ │ │ 實驗精通(三)_實驗4(學用).doc
│ │ │ │ 實驗精通(三)_目次.doc
│ │ │ │ 實驗精通(三)_試題解析.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ 實驗精通(三)_實驗1(教用).doc
│ │ │ 實驗精通(三)_實驗2(教用).doc
│ │ │ 實驗精通(三)_實驗3(教用).doc
│ │ │ 實驗精通(三)_實驗4(教用).doc
│ │ │ 實驗精通(三)_目次.doc
│ │ │ 實驗精通(三)_試題解析.doc
│ │ │
│ │ ├─教師手冊(三)
│ │ │ 教師手冊(三)_第1章.doc
│ │ │ 教師手冊(三)_第2章.doc
│ │ │ 教師手冊(三)_第3章.doc
│ │ │
│ │ ├─習作(三)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ │ 習作(三)_學習紀錄表.doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_目次.doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_科學素養(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_解答.doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─習作(三)_第01章(學用)
│ │ │ │ │ 習作(三)_第01回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第02回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第03回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第04回(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─習作(三)_第02章(學用)
│ │ │ │ │ 習作(三)_第05回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第06回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第07回(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─習作(三)_第03章(學用)
│ │ │ │ 習作(三)_第08回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第09回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第10回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第11回(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ │ 習作(三)_學習紀錄表.doc
│ │ │ │ 習作(三)_目次.doc
│ │ │ │ 習作(三)_科學素養(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_解答.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─習作(三)_第01章(教用)
│ │ │ │ 習作(三)_第01回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第02回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第03回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第04回(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─習作(三)_第02章(教用)
│ │ │ │ 習作(三)_第05回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第06回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第07回(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─習作(三)_第03章(教用)
│ │ │ 習作(三)_第08回(教用).doc
│ │ │ 習作(三)_第09回(教用).doc
│ │ │ 習作(三)_第10回(教用).doc
│ │ │ 習作(三)_第11回(教用).doc
│ │ │
│ │ └─課本(三)
│ │ 課本(三)_第01章.doc
│ │ 課本(三)_第02章.doc
│ │ 課本(三)_第03章.doc
│ │ 課本(三)_編輯大意&目次.doc
│ │ 課本(三)_附錄.doc
│ │
│ └─選修下
│ ├─學習講義(選修下)
│ │ ├─學用
│ │ │ 學習講義(選修下)_第06章(學用).doc
│ │ │ 學習講義(選修下)_第07章(學用).doc
│ │ │ 學習講義(選修下)_第08章(學用).doc
│ │ │ 學習講義(選修下)_解答本.doc
│ │ │
│ │ └─教用
│ │ 學習講義(選修下)_第06章(教用).doc
│ │ 學習講義(選修下)_第07章(教用).doc
│ │ 學習講義(選修下)_第08章(教用).doc
│ │ 學習講義(選修下)_解答本.doc
│ │
│ ├─實驗活動手冊(選修下)
│ │ ├─學用
│ │ │ 實驗活動手冊(選修下)_實驗10(學用).doc
│ │ │ 實驗活動手冊(選修下)_實驗5(學用).doc
│ │ │ 實驗活動手冊(選修下)_實驗6(學用).doc
│ │ │ 實驗活動手冊(選修下)_實驗7(學用).doc
│ │ │ 實驗活動手冊(選修下)_實驗8(學用).doc
│ │ │ 實驗活動手冊(選修下)_實驗9(學用).doc
│ │ │ 實驗活動手冊(選修下)_目次.doc
│ │ │ 實驗活動手冊(選修下)_附錄.doc
│ │ │
│ │ └─教用
│ │ 實驗活動手冊(選修下)_實驗10(教用).doc
│ │ 實驗活動手冊(選修下)_實驗5(教用).doc
│ │ 實驗活動手冊(選修下)_實驗6(教用).doc
│ │ 實驗活動手冊(選修下)_實驗7(教用).doc
│ │ 實驗活動手冊(選修下)_實驗8(教用).doc
│ │ 實驗活動手冊(選修下)_實驗9(教用).doc
│ │ 實驗活動手冊(選修下)_目次.doc
│ │ 實驗活動手冊(選修下)_附錄.doc
│ │
│ ├─實驗精通(選修下)
│ │ ├─學用
│ │ │ 實驗精通(選修下)_實驗10(學用).doc
│ │ │ 實驗精通(選修下)_實驗5(學用).doc
│ │ │ 實驗精通(選修下)_實驗6(學用).doc
│ │ │ 實驗精通(選修下)_實驗7(學用).doc
│ │ │ 實驗精通(選修下)_實驗8(學用).doc
│ │ │ 實驗精通(選修下)_實驗9(學用).doc
│ │ │ 實驗精通(選修下)_目次.doc
│ │ │ 實驗精通(選修下)_試題解析.doc
│ │ │
│ │ └─教用
│ │ 實驗精通(選修下)_實驗10(教用).doc
│ │ 實驗精通(選修下)_實驗5(教用).doc
│ │ 實驗精通(選修下)_實驗6(教用).doc
│ │ 實驗精通(選修下)_實驗7(教用).doc
│ │ 實驗精通(選修下)_實驗8(教用).doc
│ │ 實驗精通(選修下)_實驗9(教用).doc
│ │ 實驗精通(選修下)_目次.doc
│ │ 實驗精通(選修下)_試題解析.doc
│ │
│ ├─教師手冊(選修下)
│ │ 教師手冊(選修下)_第06章.doc
│ │ 教師手冊(選修下)_第07章.doc
│ │ 教師手冊(選修下)_第08章.doc
│ │
│ ├─習作(選修下)
│ │ ├─學用
│ │ │ │ 習作(選修下)_學習紀錄表.doc
│ │ │ │ 習作(選修下)_目次.doc
│ │ │ │ 習作(選修下)_解答.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─習作(選修下)_第06章(學用)
│ │ │ │ 習作(選修下)_第01回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(選修下)_第02回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(選修下)_第03回(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─習作(選修下)_第07章(學用)
│ │ │ │ 習作(選修下)_第04回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(選修下)_第05回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(選修下)_第06回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(選修下)_第07回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(選修下)_第08回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(選修下)_第09回(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─習作(選修下)_第08章(學用)
│ │ │ 習作(選修下)_第10回(學用).doc
│ │ │ 習作(選修下)_第11回(學用).doc
│ │ │ 習作(選修下)_第12回(學用).doc
│ │ │ 習作(選修下)_第13回(學用).doc
│ │ │
│ │ └─教用
│ │ │ 習作(選修下)_學習紀錄表.doc
│ │ │ 習作(選修下)_目次.doc
│ │ │ 習作(選修下)_解答.doc
│ │ │
│ │ ├─習作(選修下)_第06章(教用)
│ │ │ 習作(選修下)_第01回(教用).doc
│ │ │ 習作(選修下)_第02回(教用).doc
│ │ │ 習作(選修下)_第03回(教用).doc
│ │ │
│ │ ├─習作(選修下)_第07章(教用)
│ │ │ 習作(選修下)_第04回(教用).doc
│ │ │ 習作(選修下)_第05回(教用).doc
│ │ │ 習作(選修下)_第06回(教用).doc
│ │ │ 習作(選修下)_第07回(教用).doc
│ │ │ 習作(選修下)_第08回(教用).doc
│ │ │ 習作(選修下)_第09回(教用).doc
│ │ │
│ │ └─習作(選修下)_第08章(教用)
│ │ 習作(選修下)_第10回(教用).doc
│ │ 習作(選修下)_第11回(教用).doc
│ │ 習作(選修下)_第12回(教用).doc
│ │ 習作(選修下)_第13回(教用).doc
│ │
│ └─課本(選修下)
│ 課本(選修下)_第06章.doc
│ 課本(選修下)_第07章.doc
│ 課本(選修下)_第08章.doc

├─03.教材圖檔
│ │ ShowPicture.exe
│ │
│ ├─help
│ │ │ Main.html
│ │ │ Menu.html
│ │ │ ToolBar.html
│ │ │
│ │ └─images
│ │ 01_1.jpg
│ │ 01_2.jpg
│ │ 01_3.jpg
│ │ 01_4.jpg
│ │ 01_5.jpg
│ │ 01_6.jpg
│ │ 01_7.jpg
│ │ 02_1.jpg
│ │ 02_2.jpg
│ │ 02_3.jpg
│ │ 02_4.jpg
│ │ 02_5.jpg
│ │ 02_6.jpg
│ │ 02_7.jpg
│ │ 02_8.jpg
│ │ 03_1_1.jpg
│ │ 03_1_2.jpg
│ │ 03_1_3.jpg
│ │ 03_1_4.jpg
│ │ 03_1_5.jpg
│ │ 03_1_6.jpg
│ │ 03_1_61_3.jpg
│ │ 03_1_6_1.jpg
│ │ 03_1_6_2.jpg
│ │ 03_1_6_3.jpg
│ │ 03_1_6_4.jpg
│ │ 03_2_1.jpg
│ │ 03_2_2.jpg
│ │ 03_2_3.jpg
│ │ 03_2_4.jpg
│ │ 03_2_5.jpg
│ │ 03_2_6.jpg
│ │ 03_2_601_3.jpg
│ │ 03_2_60_1.jpg
│ │ 03_2_60_2.jpg
│ │ 03_2_60_3.jpg
│ │ 03_2_60_4.jpg
│ │ space.gif
│ │
│ ├─schempicturebox101
│ │ NS1M10-1-0-1.jpg
│ │ NS1M10-1-0-2.jpg
│ │ NS1M10-1-1.jpg
│ │ NS1M10-1-10.jpg
│ │ NS1M10-1-11.jpg
│ │ NS1M10-1-12.jpg
│ │ NS1M10-1-13.jpg
│ │ NS1M10-1-14.jpg
│ │ NS1M10-1-15.jpg
│ │ NS1M10-1-16.jpg
│ │ NS1M10-1-17.jpg
│ │ NS1M10-1-18.jpg
│ │ NS1M10-1-19.jpg
│ │ NS1M10-1-2.jpg
│ │ NS1M10-1-20.jpg
│ │ NS1M10-1-21.jpg
│ │ NS1M10-1-22.jpg
│ │ NS1M10-1-23.jpg
│ │ NS1M10-1-24.jpg
│ │ NS1M10-1-25.jpg
│ │ NS1M10-1-26A.jpg
│ │ NS1M10-1-26B.jpg
│ │ NS1M10-1-26C.jpg
│ │ NS1M10-1-26D.jpg
│ │ NS1M10-1-27.jpg
│ │ NS1M10-1-28.jpg
│ │ NS1M10-1-29.jpg
│ │ NS1M10-1-3.jpg
│ │ NS1M10-1-30.jpg
│ │ NS1M10-1-4.jpg
│ │ NS1M10-1-5.jpg
│ │ NS1M10-1-6.jpg
│ │ NS1M10-1-7.jpg
│ │ NS1M10-1-8.jpg
│ │ NS1M10-1-9.jpg
│ │ schempicturebox101.txt
│ │
│ ├─schempicturebox102
│ │ NS1M10-2-0A.jpg
│ │ NS1M10-2-0B.jpg
│ │ NS1M10-2-1.jpg
│ │ NS1M10-2-10.jpg
│ │ NS1M10-2-11.jpg
│ │ NS1M10-2-12.jpg
│ │ NS1M10-2-13.jpg
│ │ NS1M10-2-14.jpg
│ │ NS1M10-2-15.jpg
│ │ NS1M10-2-16.jpg
│ │ NS1M10-2-17.jpg
│ │ NS1M10-2-18.jpg
│ │ NS1M10-2-19.jpg
│ │ NS1M10-2-2.jpg
│ │ NS1M10-2-20.jpg
│ │ NS1M10-2-21.jpg
│ │ NS1M10-2-22.jpg
│ │ NS1M10-2-23.jpg
│ │ NS1M10-2-24.jpg
│ │ NS1M10-2-25.jpg
│ │ NS1M10-2-26.jpg
│ │ NS1M10-2-27.jpg
│ │ NS1M10-2-28.jpg
│ │ NS1M10-2-29.jpg
│ │ NS1M10-2-3.jpg
│ │ NS1M10-2-30.jpg
│ │ NS1M10-2-31.jpg
│ │ NS1M10-2-32.jpg
│ │ NS1M10-2-33A.jpg
│ │ NS1M10-2-33B.jpg
│ │ NS1M10-2-33C.jpg
│ │ NS1M10-2-33D.jpg
│ │ NS1M10-2-33E.jpg
│ │ NS1M10-2-34.jpg
│ │ NS1M10-2-35.jpg
│ │ NS1M10-2-36.jpg
│ │ NS1M10-2-37.jpg
│ │ NS1M10-2-38.jpg
│ │ NS1M10-2-39.jpg
│ │ NS1M10-2-40.jpg
│ │ NS1M10-2-41.jpg
│ │ NS1M10-2-42.jpg
│ │ NS1M10-2-43.jpg
│ │ NS1M10-2-44.jpg
│ │ NS1M10-2-45.jpg
│ │ NS1M10-2-45B.jpg
│ │ NS1M10-2-46.jpg
│ │ NS1M10-2-47.jpg
│ │ NS1M10-2-48.jpg
│ │ NS1M10-2-49.jpg
│ │ ns1m10-2-4A.jpg
│ │ ns1m10-2-4B.jpg
│ │ NS1M10-2-5.jpg
│ │ NS1M10-2-50A.jpg
│ │ NS1M10-2-50B.jpg
│ │ NS1M10-2-51.jpg
│ │ NS1M10-2-52.jpg
│ │ NS1M10-2-53.jpg
│ │ NS1M10-2-54.jpg
│ │ NS1M10-2-55.jpg
│ │ NS1M10-2-56.jpg
│ │ NS1M10-2-57.jpg
│ │ NS1M10-2-58.jpg
│ │ NS1M10-2-59.jpg
│ │ NS1M10-2-6.jpg
│ │ NS1M10-2-6A.jpg
│ │ NS1M10-2-6B.jpg
│ │ NS1M10-2-6C.jpg
│ │ NS1M10-2-6D.jpg
│ │ NS1M10-2-6E.jpg
│ │ NS1M10-2-6F.jpg
│ │ NS1M10-2-6G.jpg
│ │ NS1M10-2-6H.jpg
│ │ NS1M10-2-6I.jpg
│ │ NS1M10-2-6J.jpg
│ │ NS1M10-2-6K.jpg
│ │ NS1M10-2-6L.jpg
│ │ NS1M10-2-6M.jpg
│ │ NS1M10-2-6N.jpg
│ │ NS1M10-2-6O.jpg
│ │ NS1M10-2-6P.jpg
│ │ NS1M10-2-6Q.jpg
│ │ NS1M10-2-6R.jpg
│ │ NS1M10-2-6S.jpg
│ │ NS1M10-2-6T.jpg
│ │ NS1M10-2-6U.jpg
│ │ NS1M10-2-7A.jpg
│ │ NS1M10-2-7B.jpg
│ │ NS1M10-2-8A.jpg
│ │ NS1M10-2-8B.jpg
│ │ NS1M10-2-8C.jpg
│ │ NS1M10-2-8D.jpg
│ │ NS1M10-2-8E.jpg
│ │ NS1M10-2-8F.jpg
│ │ NS1M10-2-8G.jpg
│ │ NS1M10-2-8H.jpg
│ │ NS1M10-2-8I.jpg
│ │ NS1M10-2-8J.jpg
│ │ NS1M10-2-8K.jpg
│ │ NS1M10-2-8L.jpg
│ │ NS1M10-2-8M.jpg
│ │ NS1M10-2-8N.jpg
│ │ NS1M10-2-8O.jpg
│ │ NS1M10-2-8P.jpg
│ │ NS1M10-2-8Q.jpg
│ │ NS1M10-2-8R.jpg
│ │ NS1M10-2-9.jpg
│ │ schempicturebox102.txt
│ │
│ ├─schempicturebox103
│ │ NS1M10-3-0A.jpg
│ │ NS1M10-3-0B.jpg
│ │ NS1M10-3-1.jpg
│ │ NS1M10-3-10.jpg
│ │ NS1M10-3-11.jpg
│ │ NS1M10-3-12.jpg
│ │ NS1M10-3-13.jpg
│ │ NS1M10-3-14.jpg
│ │ NS1M10-3-15A.jpg
│ │ NS1M10-3-15B.jpg
│ │ NS1M10-3-15C.jpg
│ │ NS1M10-3-15D.jpg
│ │ NS1M10-3-15E.jpg
│ │ NS1M10-3-15F.jpg
│ │ NS1M10-3-15G.jpg
│ │ NS1M10-3-15H.jpg
│ │ NS1M10-3-15I.jpg
│ │ NS1M10-3-16.jpg
│ │ NS1M10-3-17A.jpg
│ │ NS1M10-3-17B.jpg
│ │ NS1M10-3-17C.jpg
│ │ NS1M10-3-18.jpg
│ │ NS1M10-3-19.jpg
│ │ NS1M10-3-2.jpg
│ │ NS1M10-3-20.jpg
│ │ NS1M10-3-21.jpg
│ │ NS1M10-3-22.jpg
│ │ NS1M10-3-23.jpg
│ │ NS1M10-3-24.jpg
│ │ NS1M10-3-25.jpg
│ │ NS1M10-3-26.jpg
│ │ NS1M10-3-27.jpg
│ │ NS1M10-3-28.jpg
│ │ NS1M10-3-29.jpg
│ │ NS1M10-3-3.jpg
│ │ NS1M10-3-30A.jpg
│ │ NS1M10-3-30B.jpg
│ │ NS1M10-3-31.jpg
│ │ NS1M10-3-32.jpg
│ │ NS1M10-3-33.jpg
│ │ NS1M10-3-34.jpg
│ │ NS1M10-3-35A.jpg
│ │ NS1M10-3-35B.jpg
│ │ NS1M10-3-36.jpg
│ │ NS1M10-3-37.jpg
│ │ NS1M10-3-38.jpg
│ │ NS1M10-3-39.jpg
│ │ NS1M10-3-4.jpg
│ │ NS1M10-3-40.jpg
│ │ NS1M10-3-41.jpg
│ │ NS1M10-3-42A.jpg
│ │ NS1M10-3-42B.jpg
│ │ NS1M10-3-43.jpg
│ │ NS1M10-3-44.jpg
│ │ NS1M10-3-45.jpg
│ │ NS1M10-3-46.jpg
│ │ NS1M10-3-47A.jpg
│ │ NS1M10-3-47B.jpg
│ │ NS1M10-3-47C.jpg
│ │ NS1M10-3-47D.jpg
│ │ NS1M10-3-47E.jpg
│ │ NS1M10-3-47F.jpg
│ │ NS1M10-3-48.jpg
│ │ NS1M10-3-49.jpg
│ │ NS1M10-3-50.jpg
│ │ NS1M10-3-51.jpg
│ │ NS1M10-3-52A.jpg
│ │ NS1M10-3-52B.jpg
│ │ NS1M10-3-52C.jpg
│ │ NS1M10-3-5A.jpg
│ │ NS1M10-3-5B.jpg
│ │ NS1M10-3-6.jpg
│ │ NS1M10-3-7.jpg
│ │ NS1M10-3-8.jpg
│ │ NS1M10-3-9A.jpg
│ │ NS1M10-3-9B.jpg
│ │ schempicturebox103.txt
│ │
│ ├─schempicturebox104
│ │ NS1M10-4-0A.jpg
│ │ NS1M10-4-0B.jpg
│ │ NS1M10-4-1.jpg
│ │ NS1M10-4-10.jpg
│ │ NS1M10-4-11.jpg
│ │ NS1M10-4-12A.jpg
│ │ NS1M10-4-12B.jpg
│ │ NS1M10-4-13.jpg
│ │ NS1M10-4-14.jpg
│ │ NS1M10-4-15.jpg
│ │ NS1M10-4-16A.jpg
│ │ NS1M10-4-16B.jpg
│ │ NS1M10-4-16C.jpg
│ │ NS1M10-4-17.jpg
│ │ NS1M10-4-18.jpg
│ │ NS1M10-4-19.jpg
│ │ NS1M10-4-2.jpg
│ │ NS1M10-4-21.jpg
│ │ NS1M10-4-22.jpg
│ │ NS1M10-4-23.jpg
│ │ NS1M10-4-24.jpg
│ │ NS1M10-4-25A.jpg
│ │ NS1M10-4-25B.jpg
│ │ NS1M10-4-26.jpg
│ │ NS1M10-4-27.jpg
│ │ NS1M10-4-28.jpg
│ │ NS1M10-4-29.jpg
│ │ NS1M10-4-3.jpg
│ │ NS1M10-4-30.jpg
│ │ NS1M10-4-31.jpg
│ │ NS1M10-4-32.jpg
│ │ NS1M10-4-33.jpg
│ │ NS1M10-4-34.jpg
│ │ NS1M10-4-35.jpg
│ │ NS1M10-4-36.jpg
│ │ NS1M10-4-37.jpg
│ │ NS1M10-4-38.jpg
│ │ NS1M10-4-39.jpg
│ │ NS1M10-4-40.jpg
│ │ NS1M10-4-41.jpg
│ │ NS1M10-4-42.jpg
│ │ NS1M10-4-43.jpg
│ │ NS1M10-4-44A.jpg
│ │ NS1M10-4-44B.jpg
│ │ NS1M10-4-44C.jpg
│ │ NS1M10-4-44D.jpg
│ │ NS1M10-4-45.jpg
│ │ NS1M10-4-46.jpg
│ │ NS1M10-4-47.jpg
│ │ NS1M10-4-48.jpg
│ │ NS1M10-4-49.jpg
│ │ NS1M10-4-4A.jpg
│ │ NS1M10-4-4B.jpg
│ │ NS1M10-4-4C.jpg
│ │ NS1M10-4-50.jpg
│ │ NS1M10-4-51.jpg
│ │ NS1M10-4-52.jpg
│ │ NS1M10-4-53A.jpg
│ │ NS1M10-4-53B.jpg
│ │ NS1M10-4-53C.jpg
│ │ NS1M10-4-53D.jpg
│ │ NS1M10-4-53E.jpg
│ │ NS1M10-4-54.jpg
│ │ NS1M10-4-5A.jpg
│ │ NS1M10-4-5B.jpg
│ │ NS1M10-4-6.jpg
│ │ NS1M10-4-7.jpg
│ │ NS1M10-4-8.jpg
│ │ NS1M10-4-9.jpg
│ │ schempicturebox104.txt
│ │
│ ├─schempicturebox10E
│ │ NS1M10-P1-1-1.jpg
│ │ NS1M10-P1-1-11.jpg
│ │ NS1M10-P1-1-12.jpg
│ │ NS1M10-P1-1-13.jpg
│ │ NS1M10-P1-1-15.jpg
│ │ NS1M10-P1-1-16.jpg
│ │ NS1M10-P1-1-1a.jpg
│ │ NS1M10-P1-1-2.jpg
│ │ NS1M10-P1-1-3.jpg
│ │ NS1M10-P1-1-4.jpg
│ │ NS1M10-P1-1-5.jpg
│ │ NS1M10-P1-1-6.jpg
│ │ NS1M10-P1-1-7.jpg
│ │ NS1M10-P1-1-8.jpg
│ │ NS1M10-P1-1-9.jpg
│ │ NS1M10-P1-2-1.jpg
│ │ NS1M10-P1-2-10.jpg
│ │ NS1M10-P1-2-2.jpg
│ │ NS1M10-P1-2-3.jpg
│ │ NS1M10-P1-2-4.jpg
│ │ NS1M10-P1-2-5.jpg
│ │ NS1M10-P1-2-6.jpg
│ │ NS1M10-P1-2-7.jpg
│ │ NS1M10-P1-2-8.jpg
│ │ NS1M10-P1-2-9.jpg
│ │ NS1M10-P1-3-1.jpg
│ │ NS1M10-P1-3-2.jpg
│ │ NS1M10-P1-3-3.jpg
│ │ NS1M10-P1-3-4.jpg
│ │ NS1M10-P1-3-5.jpg
│ │ NS1M10-P1-4-1.jpg
│ │ NS1M10-P1-4-10.jpg
│ │ NS1M10-P1-4-11.jpg
│ │ NS1M10-P1-4-12.jpg
│ │ NS1M10-P1-4-2.jpg
│ │ NS1M10-P1-4-3.jpg
│ │ NS1M10-P1-4-4.jpg
│ │ NS1M10-P1-4-5.jpg
│ │ NS1M10-P1-4-6.jpg
│ │ NS1M10-P1-4-7.jpg
│ │ NS1M10-P1-4-8.jpg
│ │ NS1M10-P1-4-9.jpg
│ │ schempicturebox10E.txt
│ │
│ ├─schempicturebox301
│ │ schempicturebox301.txt
│ │ ZHA012U-0-1.jpg
│ │ ZHA012U-0-2.jpg
│ │ ZHA012U-0-3.jpg
│ │ ZHA012U-1-1-1.jpg
│ │ ZHA012U-1-1-10.jpg
│ │ ZHA012U-1-1-2.jpg
│ │ ZHA012U-1-1-3.jpg
│ │ ZHA012U-1-1-4.jpg
│ │ ZHA012U-1-1-5.jpg
│ │ ZHA012U-1-1-6.jpg
│ │ ZHA012U-1-1-7.jpg
│ │ ZHA012U-1-1-9.jpg
│ │ ZHA012U-1-2-1.jpg
│ │ ZHA012U-1-2-2.jpg
│ │ ZHA012U-1-2-3.jpg
│ │ ZHA012U-1-2-4.jpg
│ │ ZHA012U-1-2-5.jpg
│ │ ZHA012U-1-3-1.jpg
│ │ ZHA012U-1-3-2.jpg
│ │ ZHA012U-1-3-3.jpg
│ │ ZHA012U-1-4-1.jpg
│ │ ZHA012U-1-4-2A.jpg
│ │ ZHA012U-1-4-2B.jpg
│ │ ZHA012U-1-4-3A.jpg
│ │ ZHA012U-1-4-3B.jpg
│ │ ZHA012U-1-4-4.jpg
│ │ ZHA012U-1-4-5A.jpg
│ │ ZHA012U-1-4-5B.jpg
│ │ ZHA012U-1-4-6A.jpg
│ │ ZHA012U-1-4-6B.jpg
│ │ ZHA012U-1-5-1.jpg
│ │ ZHA012U-1-5-3.jpg
│ │ ZHA012U-1-5-4.jpg
│ │ ZHA012U-1-5-5.jpg
│ │ ZHA012U-1-5-6.jpg
│ │ ZHA012U-1-5-7.jpg
│ │ ZHA012U-1-5-8.jpg
│ │ ZHA012U-1-5-9.jpg
│ │ ZHA012U-1-6-1.jpg
│ │ ZHA012U-1-6-2.jpg
│ │ ZHA012U-1-6-3.jpg
│ │ ZHA012U-1-6-4.jpg
│ │ ZHA012U-1-7-1.jpg
│ │ ZHA012U-1-7-2.jpg
│ │ ZHA012U-1-7-3.jpg
│ │ ZHA012U-1-7-4.jpg
│ │ ZHA012U-1-7-5.jpg
│ │ ZHA012U-1-7-6.jpg
│ │ ZHA012U-1-7-7.jpg
│ │ ZHA012U-L1-A.jpg
│ │
│ ├─schempicturebox302
│ │ schempicturebox302.txt
│ │ ZHA012U-2-1-1.jpg
│ │ ZHA012U-2-1-12.jpg
│ │ ZHA012U-2-1-13K.jpg
│ │ ZHA012U-2-1-14K.jpg
│ │ ZHA012U-2-1-2.jpg
│ │ ZHA012U-2-1-3.jpg
│ │ ZHA012U-2-1-4.jpg
│ │ ZHA012U-2-1-5.jpg
│ │ ZHA012U-2-1-6.jpg
│ │ ZHA012U-2-1-7.jpg
│ │ ZHA012U-2-1-8.jpg
│ │ ZHA012U-2-1-9.jpg
│ │ ZHA012U-2-2-1.jpg
│ │ ZHA012U-2-2-10.jpg
│ │ ZHA012U-2-2-11A.jpg
│ │ ZHA012U-2-2-11B.jpg
│ │ ZHA012U-2-2-12.jpg
│ │ ZHA012U-2-2-13.jpg
│ │ ZHA012U-2-2-3.jpg
│ │ ZHA012U-2-2-5.jpg
│ │ ZHA012U-2-2-6.jpg
│ │ ZHA012U-2-2-7.jpg
│ │ ZHA012U-2-2-8.jpg
│ │ ZHA012U-2-2-9.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-1.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-10.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-11.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-12.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-13.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-14.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-15.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-16.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-17.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-18.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-19.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-2.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-20.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-21.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-22A.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-22B.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-23K.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-24K.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-25K.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-26K.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-27K.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-28K.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-29K.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-3.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-30K.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-31K.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-32.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-33.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-33A.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-33B.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-34A.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-34B.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-35.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-36.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-37.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-4A.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-4B.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-5A.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-5B.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-6A.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-6B.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-7A.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-7B.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-8.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-9K.jpg
│ │ ZHA012U-2-4-1.jpg
│ │ ZHA012U-2-4-3A.jpg
│ │ ZHA012U-2-4-3B.jpg
│ │ ZHA012U-2-4-3C.jpg
│ │ ZHA012U-2-4-3D.jpg
│ │ ZHA012U-2-4-3E.jpg
│ │ ZHA012U-2-4-3F.jpg
│ │ ZHA012U-2-5-1A.jpg
│ │ ZHA012U-2-5-1B.jpg
│ │ ZHA012U-2-5-1C.jpg
│ │ ZHA012U-2-5-2.jpg
│ │ ZHA012U-2-5-5A.jpg
│ │ ZHA012U-2-5-5B.jpg
│ │ ZHA012U-2-5-6.jpg
│ │ ZHA012U-2-5-7.jpg
│ │ ZHA012U-2-6-1.jpg
│ │ ZHA012U-2-6-2A.jpg
│ │ ZHA012U-2-6-2B.jpg
│ │ ZHA012U-2-6-2C.jpg
│ │ ZHA012U-2-6-2D.jpg
│ │ ZHA012U-2-6-3A.jpg
│ │ ZHA012U-2-6-3B.jpg
│ │ ZHA012U-2-6-3C.jpg
│ │ ZHA012U-2-6-3D.jpg
│ │ ZHA012U-2-6-3E.jpg
│ │ ZHA012U-2-6-4A.jpg
│ │ ZHA012U-2-6-4B.jpg
│ │ ZHA012U-2-6-4C.jpg
│ │ ZHA012U-2-6-4D.jpg
│ │ ZHA012U-2-6-4E.jpg
│ │ ZHA012U-2-8-2.jpg
│ │ ZHA012U-2-8-3.jpg
│ │ ZHA012U-L2.jpg
│ │
│ ├─schempicturebox303
│ │ schempicturebox303.txt
│ │ ZHA012U-3-1-1.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-10.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-11.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-12.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-12K.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-14.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-15.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-16A.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-16B.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-16C.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-16D.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-16E.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-17.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-18.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-19.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-2.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-20.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-21.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-3.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-4.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-5A.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-5B.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-5C.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-5D.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-5E.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-5F.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-5G.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-5H.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-5I.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-5J.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-6A.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-6B.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-6C.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-6D.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-6E.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-6F.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-6G.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-6H.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-7A.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-7B.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-7C.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-7D.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-7E.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-7F.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-7G.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-7H.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-8.jpg
│ │ ZHA012U-3-1-9.jpg
│ │ ZHA012U-3-2-1.jpg
│ │ ZHA012U-3-2-10.jpg
│ │ ZHA012U-3-2-2.jpg
│ │ ZHA012U-3-2-3.jpg
│ │ ZHA012U-3-2-4.jpg
│ │ ZHA012U-3-2-5.jpg
│ │ ZHA012U-3-2-6.jpg
│ │ ZHA012U-3-2-7.jpg
│ │ ZHA012U-3-2-8.jpg
│ │ ZHA012U-3-2-9.jpg
│ │ ZHA012U-3-3-1.jpg
│ │ ZHA012U-3-3-2.jpg
│ │ ZHA012U-3-3-3.jpg
│ │ ZHA012U-3-3-4.jpg
│ │ ZHA012U-3-3-5A.jpg
│ │ ZHA012U-3-3-5B.jpg
│ │ ZHA012U-3-3-5C.jpg
│ │ ZHA012U-3-3-6.jpg
│ │ ZHA012U-3-3-7.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-10A.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-10B.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-11K.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-12K.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-13K.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-14K.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-15K.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-16K.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-17K.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-18K.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-1A.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-1B.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-1C.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-1D.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-2A.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-2B.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-2C.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-2D.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-2E.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-2F.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-3K.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-4K.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-5K.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-6.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-7A.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-7B.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-8A.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-8B.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-9A.jpg
│ │ ZHA012U-3-4-9B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-1.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-10K.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-11K.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-12K.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-14A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-14B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-14C.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-15A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-15B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-16A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-16B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-17.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-18.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-19.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-20A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-20B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-20C.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-20D.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-21K.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-22.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-23.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-24A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-24B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-24C.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-25K.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-26K.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-27K.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-28.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-29.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-2A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-2B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-2C.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-30.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-31A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-31B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-32.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-33A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-33B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-35A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-35B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-35C.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-37.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-38.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-39.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-3A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-3B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-3C.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-3D.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-3E.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-40.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-41.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-42.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-43.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-44.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-45.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-46A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-46B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-46C.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-47A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-47B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-47C.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-48A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-48B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-48C.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-48D.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-49A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-49B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-4A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-4B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-4C.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-50A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-50B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-51A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-51B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-52A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-52B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-53.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-54.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-55.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-56.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-58.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-59.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-5A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-5B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-5C.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-5D.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-5E.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-60.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-61.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-62.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-63.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-64A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-64B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-64C.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-65.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-66.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-6A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-6B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-6C.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-7A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-7B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-7C.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-8A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-8B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-8C.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-8D.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-8E.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-8F.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-8G.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-9A.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-9B.jpg
│ │ ZHA012U-3-5-9C.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-1.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-10A.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-10B.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-11.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-12A.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-12B.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-12C.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-12D.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-12E.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-13.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-14.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-15.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-16.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-18.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-19.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-2.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-20.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-21.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-22.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-23.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-24-2.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-25-2.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-26.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-26A.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-26B.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-28.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-3A.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-3B.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-4.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-5.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-6.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-7.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-8.jpg
│ │ ZHA012U-3-6-9.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-1.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-10.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-11.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-12.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-13.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-14.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-15.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-16.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-18.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-2.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-20.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-21.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-3.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-4.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-5.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-6.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-7.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-8.jpg
│ │ ZHA012U-3-7-9.jpg
│ │ ZHA012U-L3.jpg
│ │
│ ├─schempicturebox304
│ │ schempicturebox304.txt
│ │ ZHA012U-4-1-1.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-10.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-11.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-12A.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-12B.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-13.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-14.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-15.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-16.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-17.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-19.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-2.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-20.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-21.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-23.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-24A.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-24B.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-25.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-26.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-26A.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-27.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-28A.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-28B.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-31.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-32.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-3A.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-3B.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-4.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-5.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-6.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-7.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-8.jpg
│ │ ZHA012U-4-1-9.jpg
│ │ ZHA012U-4-2-10.jpg
│ │ ZHA012U-4-2-12.jpg
│ │ ZHA012U-4-2-13.jpg
│ │ ZHA012U-4-2-14.jpg
│ │ ZHA012U-4-2-15.jpg
│ │ ZHA012U-4-2-16.jpg
│ │ ZHA012U-4-2-1A.jpg
│ │ ZHA012U-4-2-1B.jpg
│ │ ZHA012U-4-2-2.jpg
│ │ ZHA012U-4-2-3.jpg
│ │ ZHA012U-4-2-4A.jpg
│ │ ZHA012U-4-2-4B.jpg
│ │ ZHA012U-4-2-5.jpg
│ │ ZHA012U-4-2-6.jpg
│ │ ZHA012U-4-2-7.jpg
│ │ ZHA012U-4-2-8.jpg
│ │ ZHA012U-4-2-9.jpg
│ │ ZHA012U-4-3-1.jpg
│ │ ZHA012U-4-3-10.jpg
│ │ ZHA012U-4-3-2.jpg
│ │ ZHA012U-4-3-3A.jpg
│ │ ZHA012U-4-3-3B.jpg
│ │ ZHA012U-4-3-3C.jpg
│ │ ZHA012U-4-3-3D.jpg
│ │ ZHA012U-4-3-4A.jpg
│ │ ZHA012U-4-3-4B.jpg
│ │ ZHA012U-4-3-5.jpg
│ │ ZHA012U-4-3-6.jpg
│ │ ZHA012U-4-3-7.jpg
│ │ ZHA012U-4-3-8.jpg
│ │ ZHA012U-4-3-9.jpg
│ │ ZHA012U-L4.jpg
│ │
│ ├─schempicturebox401
│ │ schempicturebox401.txt
│ │ ZHA012D-1-1-10B.jpg
│ │ ZHA012D-1-1-10C.jpg
│ │ ZHA012D-1-1-12A.jpg
│ │ ZHA012D-1-1-12B.jpg
│ │ ZHA012D-1-1-12C.jpg
│ │ ZHA012D-1-1-12D.jpg
│ │ ZHA012D-1-1-13A.jpg
│ │ ZHA012D-1-1-13B.jpg
│ │ ZHA012D-1-1-13C.jpg
│ │ ZHA012D-1-1-1A.jpg
│ │ ZHA012D-1-1-1C.jpg
│ │ ZHA012D-1-1-7C.jpg
│ │ ZHA012D-1-1-7D.jpg
│ │ ZHA012D-1-1-8.jpg
│ │ ZHA012D-1-1-9-B.jpg
│ │ ZHA012D-1-1-9A.jpg
│ │ ZHA012D-1-15-A.jpg
│ │ ZHA012D-1-15-B.jpg
│ │ ZHA012D-1-15-C.jpg
│ │ zha012d-1-2-1.jpg
│ │ ZHA012D-1-2-14.jpg
│ │ ZHA012D-1-2-3E.jpg
│ │ ZHA012D-1-2-6B.jpg
│ │ ZHA012D-1-2-8.jpg
│ │ ZHA012D-1-25L.jpg
│ │ ZHA012D-1-28A.jpg
│ │ ZHA012D-1-29.jpg
│ │ ZHA012D-1-3-22.jpg
│ │ ZHA012D-1-3.jpg
│ │ ZHA012D-1-30.jpg
│ │ ZHA012D-1-31-a.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-1.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-10A.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-10B.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-10C.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-13A.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-13B.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-13C.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-1A.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-1B.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-1C.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-2.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-2C.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-2D.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-2E.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-4A.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-4B.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-6C.jpg
│ │ ZHA012D-1-4-6D.jpg
│ │ ZHA012D-1-4.jpg
│ │ ZHA012D-1-41A.jpg
│ │ ZHA012D-1-41B.jpg
│ │ ZHA012D-1-41C.jpg
│ │ ZHA012D-1-42A.jpg
│ │ ZHA012D-1-42B.jpg
│ │ ZHA012D-1-42C.jpg
│ │ ZHA012D-1-5-1.jpg
│ │ ZHA012D-1-5-2.jpg
│ │ ZHA012D-1-51.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-1.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-2a.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-2b.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-2c.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-2d.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-2E.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-3.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-4A.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-4B.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-4C.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-5a.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-5b.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-5c.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-5d.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-5e.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-6.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-7.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-8.jpg
│ │ ZHA012D-1-6-9.jpg
│ │ ZHA012D-1-6.jpg
│ │ ZHA012D-L1.jpg
│ │
│ ├─schempicturebox402
│ │ schempicturebox402.txt
│ │ ZHA012D-2-1-11.jpg
│ │ ZHA012D-2-1-12.jpg
│ │ ZHA012D-2-1-3.jpg
│ │ ZHA012D-2-1-4.jpg
│ │ ZHA012D-2-1-5-1.jpg
│ │ ZHA012D-2-1-5G.jpg
│ │ ZHA012D-2-1-7.jpg
│ │ ZHA012D-2-1-7A.jpg
│ │ ZHA012D-2-11A.jpg
│ │ ZHA012D-2-11B.jpg
│ │ ZHA012D-2-11C.jpg
│ │ ZHA012D-2-12A.jpg
│ │ ZHA012D-2-12B.jpg
│ │ ZHA012D-2-12C.jpg
│ │ ZHA012D-2-13A.jpg
│ │ ZHA012D-2-13B.jpg
│ │ ZHA012D-2-13C.jpg
│ │ ZHA012D-2-14.jpg
│ │ ZHA012D-2-15.jpg
│ │ ZHA012D-2-17.jpg
│ │ ZHA012D-2-18.jpg
│ │ ZHA012D-2-19A.jpg
│ │ ZHA012D-2-19C.jpg
│ │ ZHA012D-2-2-1.jpg
│ │ ZHA012D-2-2-2.jpg
│ │ ZHA012D-2-2-4A.jpg
│ │ ZHA012D-2-2-4B.jpg
│ │ ZHA012D-2-2-4C.jpg
│ │ ZHA012D-2-2-5A.jpg
│ │ ZHA012D-2-20.jpg
│ │ ZHA012D-2-2A.jpg
│ │ ZHA012D-2-2B.jpg
│ │ ZHA012D-2-2C.jpg
│ │ ZHA012D-2-2D.jpg
│ │ ZHA012D-2-2E.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-1.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-10.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-19.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-2.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-20.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-21A.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-22.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-26.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-26A.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-26B.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-26C.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-26D.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-26E.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-26F.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-26G.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-26H.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-28A.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-28B.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-28C.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-3.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-4.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-8.jpg
│ │ ZHA012D-2-3-9.jpg
│ │ ZHA012D-2-4.jpg
│ │ ZHA012D-2-5.jpg
│ │ ZHA012D-2-6.jpg
│ │ ZHA012D-L2.jpg
│ │ ZHA012U-2-3-27.jpg
│ │
│ ├─schempicturebox403
│ │ schempicturebox403.txt
│ │ ZHA012D-3-1-4G.jpg
│ │ ZHA012D-3-1-4H.jpg
│ │ ZHA012D-3-1-5.jpg
│ │ ZHA012D-3-1-6A.jpg
│ │ ZHA012D-3-1-6B.jpg
│ │ ZHA012D-3-11.jpg
│ │ ZHA012D-3-2-1A.jpg
│ │ ZHA012D-3-2-1B.jpg
│ │ ZHA012D-3-2-2C.jpg
│ │ ZHA012D-3-2-8.jpg
│ │ ZHA012D-3-27A.jpg
│ │ ZHA012D-3-27C.jpg
│ │ ZHA012D-3-3-17.jpg
│ │ ZHA012D-3-3-18.jpg
│ │ ZHA012D-3-3-1A.jpg
│ │ ZHA012D-3-3-1B.jpg
│ │ ZHA012D-3-3-1C.jpg
│ │ ZHA012D-3-3-1D.jpg
│ │ ZHA012D-3-3-2.jpg
│ │ ZHA012D-3-3-4B.jpg
│ │ ZHA012D-3-3-4C.jpg
│ │ ZHA012D-3-30A.jpg
│ │ ZHA012D-3-30B.jpg
│ │ ZHA012D-3-30C.jpg
│ │ ZHA012D-3-30D.jpg
│ │ ZHA012D-3-31A.jpg
│ │ ZHA012D-3-31B.jpg
│ │ ZHA012D-3-31C.jpg
│ │ ZHA012D-3-31D.jpg
│ │ ZHA012D-3-4-17.jpg
│ │ ZHA012D-3-4-18.jpg
│ │ ZHA012D-3-4-1G.jpg
│ │ ZHA012D-3-4-1H.jpg
│ │ ZHA012D-3-4-2A.jpg
│ │ ZHA012D-3-4-2b.jpg
│ │ ZHA012D-3-4-3a.jpg
│ │ ZHA012D-3-4-3b.jpg
│ │ ZHA012D-3-4-4.jpg
│ │ ZHA012D-3-4-5.jpg
│ │ ZHA012D-3-4-5A.jpg
│ │ ZHA012D-3-4-6b.jpg
│ │ ZHA012D-3-4-6E.jpg
│ │ ZHA012D-3-4-7.jpg
│ │ ZHA012D-3-5-2A.jpg
│ │ ZHA012D-3-5-4H.jpg
│ │ ZHA012D-3-6-1.jpg
│ │ ZHA012D-3-6-2.jpg
│ │ ZHA012D-3-6-3a.jpg
│ │ ZHA012D-3-6-3b.jpg
│ │ ZHA012D-3-6-3c.jpg
│ │ ZHA012D-3-6-3d.jpg
│ │ ZHA012D-3-6-3e.jpg
│ │ ZHA012D-3-6-4.jpg
│ │ ZHA012D-3-6-6.jpg
│ │ ZHA012D-3-6.jpg
│ │ ZHA012D-L3.jpg
│ │
│ ├─schempicturebox606
│ │ schempicturebox606.txt
│ │ ZHA013D-6-0.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-1.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-10.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-11.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-11B.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-12A.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-12B.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-13.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-14.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-16A.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-16B.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-16C.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-16D.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-16E.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-16F.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-16G.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-16H.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-17.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-18.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-19.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-2.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-21.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-23.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-24.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-25B.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-27.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-28.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-29.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-3.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-30.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-31A.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-31B.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-4.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-5A.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-5B.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-5C.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-5D.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-5E.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-6A.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-6B.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-7.jpg
│ │ ZHA013D-6-1-9.jpg
│ │ ZHA013D-6-1.jpg
│ │ ZHA013D-6-2-1.jpg
│ │ ZHA013D-6-2-10.jpg
│ │ ZHA013D-6-2-11.jpg
│ │ ZHA013D-6-2-2.jpg
│ │ ZHA013D-6-2-4.jpg
│ │ ZHA013D-6-2-5.jpg
│ │ ZHA013D-6-2-6.jpg
│ │ ZHA013D-6-2-8.jpg
│ │ ZHA013D-6-2-9.jpg
│ │ ZHA013D-6-2.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-1.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-10.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-11.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-12.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-14.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-16.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-17.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-18A.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-18B.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-18C.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-19A.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-19B.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-21A.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-21B.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-22A.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-22B.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-22C.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-22D.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-23A.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-23B.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-23C.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-23D.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-23E.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-24A.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-24B.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-24C.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-25A.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-25B.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-26A.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-26B.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-28A.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-28B.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-2A.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-2B.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-3.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-4.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-5.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-6.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-7.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-8.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-9A.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-9B.jpg
│ │ ZHA013D-6-3-9C.jpg
│ │ ZHA013D-6-3.jpg
│ │ ZHA013D-6-4.jpg
│ │ ZHA013D-6-5.jpg
│ │
│ ├─schempicturebox607
│ │ schempicturebox607.txt
│ │ ZHA013D-7-0.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-1.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-10A.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-10B.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-10C.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-10D.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-10E.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-11A.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-11B.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-12A.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-12B.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-12C.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-12D.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-13A.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-13B.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-13C.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-13D.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-13E.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-13F.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-13G.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-14A.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-14B.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-14C.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-14D.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-2.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-3.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-4A.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-4B.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-5.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-7A.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-7B.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-8A.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-8B.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-8C.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-8D.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-8E.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-9A.jpg
│ │ ZHA013D-7-1-9B.jpg
│ │ ZHA013D-7-1.jpg
│ │ ZHA013D-7-10.jpg
│ │ ZHA013D-7-11.jpg
│ │ ZHA013D-7-12.jpg
│ │ ZHA013D-7-13.jpg
│ │ ZHA013D-7-14.jpg
│ │ ZHA013D-7-15.jpg
│ │ ZHA013D-7-16.jpg
│ │ ZHA013D-7-17.jpg
│ │ ZHA013D-7-18.jpg
│ │ ZHA013D-7-19.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-10.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-11.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-12.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-13.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-14.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-15.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-16.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-17B.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-18A.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-18B.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-18C.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-19.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-2.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-21.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-22.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-23.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-24.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-25.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-26.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-27.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-28.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-29.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-3.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-30.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-31.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-32.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-32A.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-32B.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-32C.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-33.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-34.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-35.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-36.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-37.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-38.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-39.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-4.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-40.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-41.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-42.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-43.jpg
│ │ zha013d-7-2-44.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-45.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-46.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-48.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-49.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-5.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-50.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-52.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-53.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-54.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-6.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-6B.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-7.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-8.jpg
│ │ ZHA013D-7-2-9.jpg
│ │ ZHA013D-7-2.jpg
│ │ ZHA013D-7-20.jpg
│ │ ZHA013D-7-21.jpg
│ │ ZHA013D-7-22.jpg
│ │ ZHA013D-7-23.jpg
│ │ ZHA013D-7-24.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-10.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-11.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-12.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-13.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-13A.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-13B.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-14.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-15A.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-15B.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-16.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-17.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-18.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-18A.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-18B.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-1A.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-1B.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-1C.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-2.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-2A.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-2B.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-2C.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-3.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-4.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-5.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-6.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-7.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-8A.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-8B.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-8C.jpg
│ │ ZHA013D-7-3-9.jpg
│ │ ZHA013D-7-3.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-1.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-10.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-11.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-12.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-13.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-14A.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-14B.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-14C.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-15.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-16.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-16A.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-16B.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-17.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-18A.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-18B.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-18C.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-2.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-20.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-20C.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-3.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-3A.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-3B.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-3C.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-3D.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-4.jpg
│ │ zha013d-7-4-5.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-6.jpg
│ │ zha013d-7-4-7.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-8.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-8A.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-8B.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-8C.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-8D.jpg
│ │ ZHA013D-7-4-9.jpg
│ │ ZHA013D-7-4.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-1.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-10.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-10C.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-11.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-12.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-13.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-14.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-15.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-15B.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-16.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-17.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-18.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-19.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-1A.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-1B.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-1C.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-1D.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-1E.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-2.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-20.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-21.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-23A.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-23B.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-24.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-26.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-27.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-28.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-29.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-3.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-30.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-31.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-4.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-5.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-6.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-7.jpg
│ │ ZHA013D-7-5-8.jpg
│ │ zha013d-7-5-9.jpg
│ │ ZHA013D-7-5.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-1.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-10.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-11.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-12A.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-12B.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-12C.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-12D.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-1A.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-1B.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-1C.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-1D.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-2.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-3.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-4.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-5.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-6.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-7A.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-7B.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-7C.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-8.jpg
│ │ ZHA013D-7-6-9.jpg
│ │ ZHA013D-7-6.jpg
│ │ ZHA013D-7-7A.jpg
│ │ ZHA013D-7-7B.jpg
│ │ ZHA013D-7-7C.jpg
│ │ ZHA013D-7-7D.jpg
│ │ ZHA013D-7-8.jpg
│ │ ZHA013D-7-9A.jpg
│ │ ZHA013D-7-9B.jpg
│ │ ZHA013D-7-9C.jpg
│ │ ZHA013D-7-9D.jpg
│ │ ZHA013D-7-9E.jpg
│ │
│ └─schempicturebox608
│ schempicturebox608.txt
│ ZHA013D-8-0.jpg
│ ZHA013D-8-1-1.jpg
│ ZHA013D-8-1-10A.jpg
│ ZHA013D-8-1-10B.jpg
│ ZHA013D-8-1-2.jpg
│ ZHA013D-8-1-3A.jpg
│ ZHA013D-8-1-3B.jpg
│ ZHA013D-8-1-4.jpg
│ ZHA013D-8-1-5A.jpg
│ ZHA013D-8-1-5B.jpg
│ ZHA013D-8-1-6.jpg
│ ZHA013D-8-1-7.jpg
│ ZHA013D-8-1-7A.jpg
│ ZHA013D-8-1-8A.jpg
│ ZHA013D-8-1-8B.jpg
│ ZHA013D-8-1-9A.jpg
│ ZHA013D-8-1-9B.jpg
│ ZHA013D-8-1-9C.jpg
│ ZHA013D-8-1-9D.jpg
│ ZHA013D-8-1.jpg
│ ZHA013D-8-10A.jpg
│ ZHA013D-8-10B.jpg
│ ZHA013D-8-10C.jpg
│ ZHA013D-8-10D.jpg
│ ZHA013D-8-10E.jpg
│ ZHA013D-8-10F.jpg
│ ZHA013D-8-10G.jpg
│ ZHA013D-8-11.jpg
│ ZHA013D-8-12.jpg
│ ZHA013D-8-13.jpg
│ ZHA013D-8-14.jpg
│ ZHA013D-8-2-1.jpg
│ ZHA013D-8-2-10A.jpg
│ ZHA013D-8-2-10B.jpg
│ ZHA013D-8-2-11A.jpg
│ ZHA013D-8-2-11B.jpg
│ ZHA013D-8-2-12A.jpg
│ ZHA013D-8-2-12B.jpg
│ ZHA013D-8-2-13B.jpg
│ ZHA013D-8-2-14B.jpg
│ ZHA013D-8-2-15B.jpg
│ ZHA013D-8-2-16.jpg
│ ZHA013D-8-2-16B.jpg
│ ZHA013D-8-2-16C.jpg
│ ZHA013D-8-2-16D.jpg
│ ZHA013D-8-2-16E.jpg
│ ZHA013D-8-2-18.jpg
│ ZHA013D-8-2-18A.jpg
│ ZHA013D-8-2-18D.jpg
│ ZHA013D-8-2-18E.jpg
│ ZHA013D-8-2-18F.jpg
│ ZHA013D-8-2-19.jpg
│ ZHA013D-8-2-2.jpg
│ ZHA013D-8-2-22.jpg
│ ZHA013D-8-2-23.jpg
│ ZHA013D-8-2-24.jpg
│ ZHA013D-8-2-25.jpg
│ ZHA013D-8-2-26.jpg
│ ZHA013D-8-2-27.jpg
│ ZHA013D-8-2-28.jpg
│ ZHA013D-8-2-29.jpg
│ ZHA013D-8-2-3.jpg
│ ZHA013D-8-2-30.jpg
│ ZHA013D-8-2-31A.jpg
│ ZHA013D-8-2-31B.jpg
│ ZHA013D-8-2-32A.jpg
│ ZHA013D-8-2-32B.jpg
│ ZHA013D-8-2-32C.jpg
│ ZHA013D-8-2-32D.jpg
│ ZHA013D-8-2-33.jpg
│ ZHA013D-8-2-34A.jpg
│ ZHA013D-8-2-34B.jpg
│ ZHA013D-8-2-34C.jpg
│ ZHA013D-8-2-35A.jpg
│ ZHA013D-8-2-35B.jpg
│ ZHA013D-8-2-35C.jpg
│ ZHA013D-8-2-35D.jpg
│ ZHA013D-8-2-37A.jpg
│ ZHA013D-8-2-37B.jpg
│ ZHA013D-8-2-4.jpg
│ ZHA013D-8-2-5.jpg
│ ZHA013D-8-2-6A.jpg
│ ZHA013D-8-2-6B.jpg
│ ZHA013D-8-2-6C.jpg
│ ZHA013D-8-2-7A.jpg
│ ZHA013D-8-2-7B.jpg
│ ZHA013D-8-2-8A.jpg
│ ZHA013D-8-2-8B.jpg
│ ZHA013D-8-2-9A.jpg
│ ZHA013D-8-2-9B.jpg
│ ZHA013D-8-2.jpg
│ ZHA013D-8-3-1.jpg
│ ZHA013D-8-3-12.jpg
│ ZHA013D-8-3-13.jpg
│ ZHA013D-8-3-14.jpg
│ ZHA013D-8-3-15C.jpg
│ ZHA013D-8-3-15D.jpg
│ ZHA013D-8-3-16B.jpg
│ ZHA013D-8-3-2.jpg
│ ZHA013D-8-3-20.jpg
│ ZHA013D-8-3-32.jpg
│ ZHA013D-8-3-4.jpg
│ ZHA013D-8-3-5A.jpg
│ ZHA013D-8-3-5B.jpg
│ ZHA013D-8-3-6.jpg
│ ZHA013D-8-3-7.jpg
│ ZHA013D-8-3-8.jpg
│ ZHA013D-8-3-9A.jpg
│ ZHA013D-8-3-9B.jpg
│ ZHA013D-8-3-9C.jpg
│ ZHA013D-8-3-9D.jpg
│ ZHA013D-8-3-9E.jpg
│ ZHA013D-8-3-9F.jpg
│ ZHA013D-8-3-9G.jpg
│ ZHA013D-8-3.jpg
│ ZHA013D-8-4-10.jpg
│ ZHA013D-8-4-11.jpg
│ ZHA013D-8-4-12.jpg
│ ZHA013D-8-4-13.jpg
│ ZHA013D-8-4-14A.jpg
│ ZHA013D-8-4-14B.jpg
│ ZHA013D-8-4-16A.jpg
│ ZHA013D-8-4-16B.jpg
│ ZHA013D-8-4-17.jpg
│ ZHA013D-8-4-18.jpg
│ ZHA013D-8-4-19.jpg
│ ZHA013D-8-4-2.jpg
│ ZHA013D-8-4-20A.jpg
│ ZHA013D-8-4-20B.jpg
│ ZHA013D-8-4-21A.jpg
│ ZHA013D-8-4-21B.jpg
│ ZHA013D-8-4-22A.jpg
│ ZHA013D-8-4-22B.jpg
│ ZHA013D-8-4-3.jpg
│ ZHA013D-8-4-4.jpg
│ ZHA013D-8-4-5.jpg
│ ZHA013D-8-4-7A.jpg
│ ZHA013D-8-4-7B.jpg
│ ZHA013D-8-4-8.jpg
│ ZHA013D-8-4-9.jpg
│ ZHA013D-8-4.jpg
│ ZHA013D-8-5.jpg
│ ZHA013D-8-6A.jpg
│ ZHA013D-8-6B.jpg
│ ZHA013D-8-6C.jpg
│ ZHA013D-8-6D.jpg
│ ZHA013D-8-7.jpg
│ ZHA013D-8-7A.jpg
│ ZHA013D-8-7B.jpg
│ ZHA013D-8-7C.jpg
│ ZHA013D-8-7D.jpg
│ ZHA013D-8-8.jpg
│ ZHA013D-8-9.jpg

├─04.課程百寶箱
│ 108高中化學(三)教學進度表.doc
│ 108高中化學(三)課程計畫.doc
│ 108高中化學(全)教學進度表.doc
│ 108高中化學(全)課程計畫.doc
│ 108高中化學(選修下)教學進度表.doc
│ 108高中化學(選修下)課程計畫.doc
│ 108高中基礎化學(二)教學進度表.doc
│ 108高中基礎化學(二)課程計畫.doc

├─05.3D分子
│ │ 3Dautoplay.exe
│ │ 3Dautoplay.swf
│ │ AUTORUN.INF
│ │ choose_index.swf
│ │ choose_index_ation.swf
│ │ group.html
│ │ group.swf
│ │ index.htm
│ │ Nani.ICO
│ │ SHELEXEC.EXE
│ │
│ ├─a
│ │ │ a0_0.swf
│ │ │ a0_1.swf
│ │ │ a1_0.swf
│ │ │ a1_1.swf
│ │ │ a1_2.swf
│ │ │ a1_3.swf
│ │ │ a2_0.swf
│ │ │ a2_1.swf
│ │ │ a2_2.swf
│ │ │ a2_3.swf
│ │ │ a3_0.swf
│ │ │ a3_1.swf
│ │ │ a3_2.swf
│ │ │ a3_3.swf
│ │ │
│ │ └─conf_swf
│ │ a1_0_m01.swf
│ │ a1_1_m01.swf
│ │ a1_1_m02.swf
│ │ a1_3_m01.swf
│ │ a1_3_m02.swf
│ │ a1_3_m03.swf
│ │ a1_3_m04.swf
│ │ a2_1_m00.swf
│ │ a2_1_m01.swf
│ │ a2_1_m02.swf
│ │ a2_1_m03.swf
│ │ a2_2_m00.swf
│ │ a2_2_m01.swf
│ │ a2_2_m02.swf
│ │ a2_2_m03.swf
│ │ a2_3_m00.swf
│ │ a2_3_m01.swf
│ │ a2_3_m02.swf
│ │ a2_3_m03.swf
│ │ a3_1_m00.swf
│ │ a3_1_m01.swf
│ │ a3_1_m02.swf
│ │ a3_1_m03_1.swf
│ │ a3_1_m03_2.swf
│ │ a3_2_m00.swf
│ │ a3_2_m01.swf
│ │ a3_2_m02.swf
│ │ a3_2_m03_1.swf
│ │ a3_2_m03_2.swf
│ │ a3_3_m00.swf
│ │ a3_3_m01.swf
│ │ a3_3_m02.swf
│ │ a3_3_m03_1.swf
│ │ a3_3_m03_2.swf
│ │
│ ├─b
│ │ │ a0_0.swf
│ │ │ a0_1.swf
│ │ │ a2_0.swf
│ │ │ a2_1.swf
│ │ │ a2_2.swf
│ │ │ a2_3.swf
│ │ │ a2_4.swf
│ │ │ a2_5.swf
│ │ │
│ │ └─conf_swf
│ │ BeCl2.swf
│ │ BeH2.swf
│ │ BF3.swf
│ │ BH3.swf
│ │ CF4.swf
│ │ CH4.swf
│ │ pcl5.swf
│ │ sf6.swf
│ │ sp.swf
│ │ sp2.swf
│ │ sp2_00.swf
│ │ sp3.swf
│ │ sp3d.swf
│ │ sp3d2.swf
│ │ sp3d2_00.swf
│ │ sp3d_00.swf
│ │ sp3_00.swf
│ │ sp_00.swf
│ │
│ ├─c
│ │ │ a0_0.swf
│ │ │ a0_1.swf
│ │ │ a1_0.swf
│ │ │ a2_0.swf
│ │ │ a2_1.swf
│ │ │ a2_2.swf
│ │ │ a2_3.swf
│ │ │ a2_4.swf
│ │ │ a2_5.swf
│ │ │ bf3rt.htm
│ │ │ brf3rt.htm
│ │ │ brf5rt.htm
│ │ │ ch4rt.htm
│ │ │ co2rt.htm
│ │ │ h2ort.htm
│ │ │ index.htm
│ │ │ nh3rt.htm
│ │ │ pcl5rt.htm
│ │ │ sf4rt.htm
│ │ │ sf6rt.htm
│ │ │ so2rt.htm
│ │ │ xef2rt.htm
│ │ │ xef4rt.htm
│ │ │
│ │ ├─html
│ │ │ bf3.pdb
│ │ │ bf3t.pdb
│ │ │ brf3.pdb
│ │ │ brf5.pdb
│ │ │ ch4.pdb
│ │ │ co2.pdb
│ │ │ h20.pdb
│ │ │ nh3.pdb
│ │ │ pcl5.pdb
│ │ │ sf4.pdb
│ │ │ sf6.pdb
│ │ │ so2.pdb
│ │ │ vsepr.asp
│ │ │ vsepr.htm
│ │ │ xef2.pdb
│ │ │ xef4.pdb
│ │ │
│ │ ├─images
│ │ │ b_01.png
│ │ │ SB005.jpg
│ │ │ t_down.swf
│ │ │ t_up.swf
│ │ │
│ │ └─_notes
│ └─fscommand
│ chime.bat
│ chime26sp3.exe
│ setup.exe

└─06.探究與實作教案
├─1.單科教案
│ ├─1.多元選修
│ │ │ 高中多元選修課程規劃表(一).doc
│ │ │ 高中多元選修課程規劃表(二).doc
│ │ │
│ │ ├─化學分離技術
│ │ │ 茶葉萃取咖啡因1.ppt
│ │ │ 茶葉萃取咖啡因1_教案.doc
│ │ │ 茶葉萃取咖啡因2.ppt
│ │ │ 茶葉萃取咖啡因2_教案.doc
│ │ │ 茶葉萃取咖啡因_學習單(學用).doc
│ │ │ 茶葉萃取咖啡因_學習單(教用).doc
│ │ │
│ │ ├─小綠綠晶體與藍印術微量實驗
│ │ │ 小綠綠晶體與藍印術微量實驗.ppt
│ │ │ 小綠綠晶體與藍印術微量實驗_學習單(學用).docx
│ │ │ 小綠綠晶體與藍印術微量實驗_學習單(教用).docx
│ │ │ 小綠綠晶體與藍印術微量實驗_教案.docx
│ │ │
│ │ ├─柚子精油萃取
│ │ │ 柚子精油萃取.ppt
│ │ │ 柚子精油萃取_學習單(學用).doc
│ │ │ 柚子精油萃取_學習單(教用).doc
│ │ │ 柚子精油萃取_教案.doc
│ │ │
│ │ ├─石筍疊疊樂
│ │ │ 配製醋酸鈉過飽和溶液.ppt
│ │ │ 配製醋酸鈉過飽和溶液_學習單(學用).doc
│ │ │ 配製醋酸鈉過飽和溶液_學習單(教用).doc
│ │ │ 配製醋酸鈉過飽和溶液_教案.doc
│ │ │
│ │ ├─進擊的巨人
│ │ │ 進擊的巨人.ppt
│ │ │ 進擊的巨人_學習單(學用).doc
│ │ │ 進擊的巨人_學習單(教用).doc
│ │ │ 進擊的巨人_教案.doc
│ │ │
│ │ ├─酸鹼七彩調色盤的點滴實驗
│ │ │ 酸鹼七彩調色盤的點滴實驗.ppt
│ │ │ 酸鹼七彩調色盤的點滴實驗_學習單(學用).docx
│ │ │ 酸鹼七彩調色盤的點滴實驗_學習單(教用).docx
│ │ │ 酸鹼七彩調色盤的點滴實驗_教案.docx
│ │ │
│ │ └─酸鹼指示劑介紹及配製七彩指示劑
│ │ 酸鹼指示劑介紹及配製七彩指示劑.ppt
│ │ 酸鹼指示劑介紹及配製七彩指示劑_學習單(學用).doc
│ │ 酸鹼指示劑介紹及配製七彩指示劑_學習單(教用).doc
│ │ 酸鹼指示劑介紹及配製七彩指示劑_教案.doc
│ │
│ ├─2.看新聞影片學化學
│ │ 看新聞影片學化學【『中視新聞』科學補給站】(學用).doc
│ │ 看新聞影片學化學【『中視新聞』科學補給站】(教用).doc
│ │
│ ├─3.看新聞學化學
│ │ 看新聞學化學【『民報』自來水?鉛管?問題根源是什麼?】(學用).doc
│ │ 看新聞學化學【『民報』自來水?鉛管?問題根源是什麼?】(教用).doc
│ │
│ ├─4.看雜誌學化學
│ │ 看雜誌學化學【『科學月刊』莫斯利與原子序】(學用).doc
│ │ 看雜誌學化學【『科學月刊』莫斯利與原子序】(教用).doc
│ │
│ └─5.探究與實作課程
│ │ FUN學趣-化學探究與實作練功坊 Vol.01.pdf
│ │ FUN學趣-化學探究與實作練功坊 Vol.02.pdf
│ │ FUN學趣-化學探究與實作練功坊 Vol.03.pdf
│ │ FUN學趣-化學探究與實作練功坊 Vol.04.pdf
│ │ FUN學趣-化學探究與實作練功坊 Vol.05.pdf
│ │ FUN學趣-化學探究與實作練功坊 Vol.06.pdf
│ │
│ ├─模組1-咖啡化學秘技-物質分離
│ │ 模組1-1-基礎分離技術-濾紙色層分析.ppt
│ │ 模組1-2-進階生活應用-咖啡的化學秘技.ppt
│ │ 模組1-學習單(學用).doc
│ │ 模組1-學習單(教用).doc
│ │ 模組1-教案.doc
│ │
│ ├─模組2-氫氧燃料電池-綠色能源開發實作
│ │ 模組2-1-基礎實驗(一)簡易銅蝕雕.ppt
│ │ 模組2-2-基礎實驗(二)化學電池.ppt
│ │ 模組2-3-探究實作-氫氧燃料電池.ppt
│ │ 模組2-學習單(學用).doc
│ │ 模組2-學習單(教用).doc
│ │ 模組2-教案.doc
│ │
│ ├─模組3-捕捉奈米微粒-生活先進科技
│ │ 模組3-1-基礎實驗(一)趣味實驗-乙炔槍.ppt
│ │ 模組3-2-基礎實驗(二)乙炔銀爆炸.ppt
│ │ 模組3-3-探究實作-捕捉奈米碳微粒.ppt
│ │ 模組3-學習單(學用).doc
│ │ 模組3-學習單(教用).doc
│ │ 模組3-教案.doc
│ │
│ ├─模組4-廢鋁罐回收明礬與紫水晶製作
│ │ 模組4-1-基礎實驗(一)廢鋁罐回收明礬.ppt
│ │ 模組4-2-基礎實驗(二)鉻鋁礬紫色寶石.ppt
│ │ 模組4-3-探究實作-個人成果發表及心得分享.ppt
│ │ 模組4-學習單(學用).doc
│ │ 模組4-學習單(教用).doc
│ │ 模組4-教案.doc
│ │
│ ├─模組5-界面活性劑應用-廁所清潔碇及奈米硫微粒的形成
│ │ 模組5-1-基礎實驗(一)自製家用果皮清潔劑.ppt
│ │ 模組5-2-基礎實驗(二)廁所清潔碇製作.ppt
│ │ 模組5-3-探究實作-奈米琉微粒的形成.ppt
│ │ 模組5-學習單(學用).doc
│ │ 模組5-學習單(教用).doc
│ │ 模組5-教案.doc
│ │
│ └─模組6-變型魔石-奈米磁鐵應用
│ 模組6-1-基礎實驗(一)變形魔石製作.ppt
│ 模組6-2-基礎實驗(二)奈米磁鐵製作.ppt
│ 模組6-3-探究實作-運用奈米磁微粒吸附吸附金屬離子.ppt
│ 模組6-學習單(教用).doc
│ 模組6-教案.doc

└─2.跨科教案
├─Teach~從閱讀培養素養及探究能力
│ 高中TEACH 《從閱讀培養素養與探究能力》.pdf

├─Teach~生活議題中的探究與實作──生活中的福爾摩斯
│ 高中化學生活議題中的探究與實作──生活中的福爾摩斯.pdf

└─探究科學遊戲實作
探究科學遊戲實作-第1期.pdf
探究科學遊戲實作-第2期.pdf
探究科學遊戲實作期刊-創刊號.pdf


相關商品:
  • 108學年下學期 高中大補帖 南一版 物理科 全年級 教學光碟DVD版
  • 108學年下學期 高中命題光碟 南一版 化學科 全年級(含108課綱) 題庫光碟
  • 108學年下學期 高中大補帖 南一版 生物科 全年級 教學光碟DVD版
  • 108學年上學期 高中大補帖 南一版 地球科學 全年級 教學光碟DVD版
  • 108學年上學期 高中命題光碟 南一版 化學科 全年級(含108課綱) 題庫光碟
  • 108學年上學期 高中大補帖 南一版 物理 全年級 教學光碟DVD版
  • 108學年上學期 高中大補帖 南一版 數學 全年級 教學光碟DVD版


  • 購物清單